Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kiedy można zmienić projekt procesu budowlanego podczas realizacji

Łukasz Siudak | 2011-09-14

Odstąpienie od projektu podczas procesu budowlanego w placówce medycznej, które można określić jako nieistotne, jest dopuszczalne. Informacja na ten temat musi zostać wpisana w prowadzony dziennik budowy a zmiana przyjętych rozwiązań zawarta w zgłoszeniu inwestora po zakończeniu procesu budowlanego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Nawet po uznaniu przez projektanta zmiany mało istotnej, organ administracji budowlanej może tę zmianę zakwalifikować odmiennie i zarzucić inwestorowi tzw. małą samowolę budowlaną (inne odstępstwo).

>>Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011 - dwudniowa konferencja naukowa w Warszawie! Ostatnie dni promocyjnych zapisów! Sprawdź!<<

Istotna zmiana projektu może dotyczyć:
• zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, np. zmiana umiejscowienia obiektu, jego przesunięcie,
• charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
• zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, np. poprzez zmianę (skrócenie) podjazdu do obiektu placówki medycznej,
• zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
• ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• okoliczności, które nie wymagają uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi, np. bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

>> Poznaj "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" - magazyn z dostępem on-line! Porady specjalistów, dobre praktyki, ciekawe wywiady! <<

Jeśli zmiana zostanie zakwalifikowana jako istotna, inwestor zobowiązany jest uzyskać decyzję o zmianę pozwolenia na budowę, np. w przypadku zmiany konstrukcji dachu placówki.
W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić proces uzyskiwania decyzji na podstawie nowego lub zaktualizowanego projektu budowlanego.

Podstawa prawna:

• ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.,
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z  2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz.U. nr 31 poz. 158.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej