Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowe zasady rejestracji podmiotów leczniczych

Łukasz Siudak | 2011-09-15

Dotychczasowe rejestry zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych oraz indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich, a także praktyk pielęgniarskich od 1 lipca 2011 r. stały się rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  Sprawdź jakie dokumenty są wymagane w tej sytuacji.

Zakres informacji, które podmiot leczniczy zobowiązany jest przekazać podczas rejestracji, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, pokrywa się z dotychczas obowiązującymi wzorami i aplikacjami z Krajowego Systemu Rejestracji Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Rejestrując podmiot leczniczy, we wniosku o wpis do rejestru trzeba podać takie informacje, jak:
• imię i nazwisko albo firmę,
• adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
• adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
• formę organizacyjno-prawną,
• rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
• określenie przedsiębiorstwa oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
• numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji działalności gospodarczej,
• numer REGON,
• Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
• dane podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

>> OGÓLNOPOLSKIE FORUM ZDROWIA PUBLICZNEGO! Dowiedz się jak zarządzać placówką medyczną w nowych warunkach prawnych! Jeszcze przez kilka dni promocyjna cena uczestnictwa w konferencji! << 

Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru wnioskodawca musi złożyć oświadczenie o zgodności z prawdą i kompletności dokumentów, a także, zadeklarować, że spełnia warunki wykonywania działalność leczniczej.

Jeżeli menedżerowie zarejestrowali placówkę medyczną na dotychczasowych zasadach (obowiązujących do momentu wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej), nie muszą automatycznie wprowadzać żadnych zmian ani uzupełnień do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Jeśli jednak pojawi się konieczność zmiany danych w rejestrze, menedżer jest zobowiązany zgłosić je w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Wpisy dotyczące takich zmian są zwolnione z opłat.

Podmioty lecznicze, tj. dotychczasowe SPZOZ  np. po przekształceniu się w spółki prawa handlowego, rejestracji w KRS lub w ewidencji działalności gospodarczej, będą zobowiązane do przedstawienia następujących danych i dokumentów przed organem rejestrowym w celu uzyskania wpisu:
• dane firmy, tj. nazwa lub imię i nazwisko (dla osób fizycznych), adres siedziby, adres miejsca świadczeń zdrowotnych,
• forma organizacyjno-prawna , tj. typ i rodzaj spółki,
• określenie rodzaju działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
• określenie przedsiębiorstwa wraz z wykazem jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
• numer wpisu do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz numer REGON i NIP.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zgodności z prawdą i kompletności dokumentów, a także, zadeklarować, że spełnia warunki wykonywania działalność leczniczej (art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej) oraz dokument – kopię decyzji administracyjnej – otrzymany od właściwego powiatowego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stwierdzający, że pomieszczenia przeznaczone na działalność leczniczą spełniają wymogi ogólnobudowlane, sanitarne oraz instalacyjne.

Organ prowadzący rejestr (dla podmiotów leczniczych – wojewoda) jest zobowiązany wpisać placówkę do rejestru  oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku (art. 104 ustawy o działalności leczniczej). W przypadku podmiotu leczniczego zaświadczenie o wpisie obejmuje również nadanie przez organ resortowego kodu identyfikacyjnego zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 
Jeśli organ nie wpisze placówki do rejestru w terminie, a od momentu wpłynięcia wniosku  minie 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu organu rejestrowego na piśmie.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej