Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Co sprawdzić u lekarza, który miał przerwę w wykonywaniu zawodu?

Anna Zubkowska | 2011-09-07

Jeśli przerwa w wykonywaniu zawodu przekroczyła 5 lat, menedżer powinien się upewnić, że lekarz otrzymał uchwałę o odbyciu niezbędnego przeszkolenia i że zostało to odnotowane w rejestrze lekarzy. Należy też sprawdzić czy dana osoba nie straciła uprawnień do wykonywania zawodu.
Jeśli lekarz miał zawieszone prawo wykonywania zawodu lub nie wykonywał go przez pięć lat musi odbyć staż adaptacyjny, którego czas i miejsce określa Okręgowa Rada Lekarska,  której jest on członkiem lub na obszarze której zamierza wykonywać zawód. Tryb stażu adaptacyjnego oraz jego czas i miejsce określi Okręgowej Rada Lekarska, której członkiem jest lekarz lub na obszarze której zamierza podjąć wykonywanie zawodu.
Po odbyciu przeszkolenia, którego koszty ponosi lekarz, powinien on powiadomić o tym fakcie Radę, która na podstawie wniosku komisji ds. kształcenia ustawicznego zawierającego zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia i opinię zawodową, podejmuje stosowną uchwałę w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu. W  uchwale  wskazuje się harmonogram szkolenia.

WAŻNE!
Informacja, że lekarz odbył niezbędne przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu powinna znaleźć się w dokumencie prawa wykonywania zawodu.

Menedżer, zatrudniając lekarza, który nie wykonywał zawodu dłużej niż 5 lat, musi  sprawdzić, czy lekarz otrzymał uchwałę o odbyciu niezbędnego przeszkolenia i że zostało to odnotowane w rejestrze lekarzy.

Wpis taki ma charakter urzędowy i obejmuje:

  • wskazanie numeru uchwały oraz oznaczenie rady lekarskiej,
  • datę wydania uchwały,
  • numer prawa wykonywania zawodu,
  • czas trwania przeszkolenia.


Postępowanie w sprawach określonych uchwałą prowadzi się zgodnie z przepisami KPA (Kodeksu postępowania administracyjnego) i przepisami uchwały w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy.


Od tej ogólnej reguły istnieją wyjątki, np. lekarze pracujący w NFZ lub urzędach administracji centralnej nadzorujących NFZ nie tracą uprawnień do wykonywania zawodu, w związku z czym nie musza przechodzić stażu adaptacyjnego.

KONFERENCJA NAUKOWA! 27 i 28 października w Warszawie OGÓLNOPOLSKIE FORUM ZDROWIA PUBLICZNEGO 2011! Atrakcyjne wykłady i praktyczne rozwiązania! SPRAWDŹ!

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej