Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Odszkodowanie za sprzęt w leasingu

Małgorzata i Maciej Capik | 2011-08-23
Placówka medyczna może zagwarantować sobie prawo ewentualnej wypłaty odszkodowania, umieszczając w umowie leasingu zapis o cesji praw do odszkodowania z leasingodawcy na placówkę.

O ubezpieczeniu sprzętu medycznego, z którego placówka korzysta na podstawie leasingu, decydują przede wszystkim postanowienia umowy leasingu. Może być ono zawarte zarówno przez leasingodawcę, jak i przez ZOZ.

Jeśli umowa leasingu będzie przewidywała, że jest to obowiązek leasingodawcy (finansującego), zawiera on umowę w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń, a kosztami składki obciąża placówkę korzystającą ze sprzętu. Może tego dokonać na dwa sposoby: bezpośrednio  lub poprzez zwiększenie wysokości rat leasingowych.

Gdy umowa leasingu nakłada obowiązek ubezpieczenia na placówkę korzystającą ze sprzętu, wtedy precyzuje ona również, od jakiego ryzyka i na jaką wartość (z reguły jest to wartość otworzeniowa lub rynkowa) ma być ubezpieczony przedmiot leasingu.

Wypełniając obowiązek ubezpieczenia placówka medyczna zawiera umowę, w której jest ubezpieczającym, a firma finansująca jest ubezpieczonym (przez cały czas trwania umowy leasingodawca jest właścicielem sprzętu medycznego). Placówka medyczna ponosi pełne koszty składki. I ryzyko przypadkowej utraty mienia, z którego korzysta. Dlatego z jednej strony umowa ubezpieczenia chroni leasingodawcę jako właściciela,  a z drugiej strony leży jest w interesie leasingobiorcy. Jeśli dojdzie do szkody, placówka nie musi jej pokrywać z własnych środków, korzysta bowiem z ochrony ubezpieczyciela.

Kto otrzyma odszkodowanie?

Niezależnie od tego, kto i na jakiej zasadzie zawiera umowę ubezpieczenia, do odszkodowania jest uprawniony leasingodawca. Placówka medyczna może zagwarantować sobie to prawo, umieszczając w umowie leasingu zapis o cesji praw do odszkodowania z leasingodawcy.
Wystarczające będzie dodanie informacji, iż cesja zostanie zrealizowana w przypadku, gdy dojdzie do szkody. W praktyce po zdarzeniu powodującym szkodę placówka zgłasza ją do ubezpieczyciela  i informuje o tym leasingodawcę, jednocześnie zwraca się do niego o cesję praw do odszkodowania. Cesja ta (w formie pisemnego oświadczenia leasingodawcy) jest następnie przekazywana zakładowi ubezpieczeń, który na jej podstawie wypłaci odszkodowanie bezpośrednio placówce medycznej.
  
Podstawa prawna:
•    art. 7095. § 1, art. 7096  ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.

Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjenta. SPRAWDŹ!


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej