Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie z UE

Grzegorz Wronowski | 2011-08-16
Przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich placówka medyczna musi przygotować dokumentację techniczną, raport oceny oddziaływania na środowisko i studium wykonalności oraz dokumenty dotyczące określające sytuacje prawną i finansową placówki.

Projekty inwestycyjne w placówkach medycznych mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który w bieżącym okresie programowania udziela wsparcia m.in. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.
Regionalne Programy Operacyjne, które były opracowywane były niezależnie we wszystkich województwach, stanowią podstawowe źródła dofinansowania inicjatyw inwestycyjnych w obszarze ochrony zdrowia na poziomie regionalnym i lokalnym. Obecnie funkcjonuje 16 takich programów.

Projekty można podzielić na projekty inwestycyjne (modernizacja obiektów i ich otoczenia) oraz zakupy inwestycyjne (sprzęt medyczny i wyposażenie).


Dokumenty wykorzystywane przy tworzeniu koncepcji projektu i dotyczące wnioskodawcy

1.    Dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy: statuty, regulaminy organizacyjne, kontrakt z NFZ.
2.    Dokumenty potwierdzające sytuację finansową: bilans za ostatni rok potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości; w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni.
3.    Dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy np. prawo do dysponowania nieruchomościąna cele budowlane oraz inne dokumenty potwierdzające prawo wykorzystywania nieruchomości na rzecz projektu;dokumentacje dotyczące procedur udzielenia zamówienia publicznego, pozwolenie na budowę.
4.    Dokumenty potwierdzające legalność przeprowadzonych procedur
5.    Dokumentacja techniczna planowanych robot budowlanych lub instalacyjnych Jest obowiązkowa we wszystkich projektach budowlanych i jest podstawą ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Zawiera ona:
•    parametry techniczne planowanej inwestycji;
•    opis wykorzystanych materiałów budowlanych;
•    opis technologii wykonania poszczególnych elementów składowych inwestycji;
•    część graficzną, składającą się z rysunków, planów itp.

Najświeższe wiadomości dla kadry zarządzającej w ochronie zdrowia. WWW.SERWISZOZ.PL

6.    Kosztorys inwestorski lub oferta, na podstawie której sporządzono budżet projektu, może stanowić  obowiązkowy załącznik do wniosku na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie Kosztorys inwestorski lub w przypadku zakupów inwestycyjnych – oferty sprzedawców lub producentówJest dokumentem, który wskazuje wartość poszczególnych elementów inwestycji budowlanej w układzie: roboty, materiały, sprzęt i narzuty. Ze względu, iż tego typu opracowania potrafią być bardzo szczegółowe, w projekcie należy wykorzystać podsumowanie kosztów, które na ogół występuje w formie tabeli elementów scalonych.
W przypadku zakupów inwestycyjnych podobną funkcję będzie spełniała oferta, która wskazuje cenę nabycia potrzebnego sprzętu lub wyposażenia.

7.    Studium wykonalności. Dokument uwzględniający:
•    cele projektu i ich kwantyfikacja (wskaźniki);
•    opis projektu (identyfikacja) i uzasadnienie jego realizacji;
•    budżet projektu;
•    efektywność ekonomiczna (B/C);
•    luka finansowa;
•    inne elementy – SW, również inne elementy, które należy wykorzystać przy wypełnianiu wniosku aplikacyjnego.
Szczególną uwagę należy zwrócić również na harmonogram realizacji projektu. Na ogół jest on opracowywany w układzie kwartalnym i musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w części wniosku dotyczącej zarówno opisu elementów składowych projektu (wraz z datami ich wykonania), jak i w części budżetowej dotyczącej harmonogramu ponoszonych płatności.
Do właściwego opracowania studium wykonalności niezbędne będzie przygotowanie dodatkowych dokumentów, w tym:
- rocznych raportów lub zestawień dotyczących działalności wnioskodawcy (liczba pacjentów, liczba zabiegów, liczba udzielonych porad itp.);
- materiałów umożliwiających rozpoznanie zasobów własnych wnioskodawcy (liczba i rodzaj zatrudnionego personelu, powierzchnia użytkowa budynków, rodzaj posiadanego sprzętu medycznego i innego wyposażenia itp.);
- finansowych bilansów rocznych, minimum 5 lat wstecz, które wykorzystywane są do analizy finansowo – ekonomicznej.

8.    Dokumenty środowiskowe:
Realizacja m.in. inwestycji budowlanej jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Nazywana jest również „decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”. Jej wydanie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, czego efektem końcowym może być:
•    raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko lub
•    brak konieczności sporządzania takiego dokumentu potwierdzony opiniami stosownych instytucji.

Dla projektów dotyczących zakupów inwestycyjnych tego typu postępowanie nie obowiązuje. Wyjątek stanowią urządzenia, których praca lub sposób instalacji może mieć znaczące oddziaływanie, np. na ludzi.

Warto pamiętać, że w poszczególnych województwach pewne procedury różnią się od siebie. W związku z tym nie należy traktować powyższego katalogu dokumentów jako listy ostatecznej.

Czy znasz publikację o dokumentacji medycznej? KLIKNIJ

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej