Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak ustalić termin przeprowadzenia zabiegu

Anna Zubkowska | 2011-08-11
Świadczeniodawcy muszą udzielać świadczeń według kolejności zgłoszeń. Placówka medyczna ma obowiązek poinformować pacjenta o terminie świadczenia oraz uzasadnić mu czas oczekiwania.

Dopuszczalny czas oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem stanu zdrowia; dotychczasowego przebiegu choroby oraz rokowań pacjenta.

Ustalanie czasu oczekiwania

Ustalając dopuszczalny czas oczekiwania pacjenta na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, lekarz musi wziąć pod uwagę, czy w wyniku nieudzielenia tego świadczenia w określonym czasie istnieje zagrożenie: życia; niezdolność pacjenta do samodzielnej egzystencji albo całkowita lub trwała niezdolności do pracy.
Świadczeniodawca i lekarze mają obowiązek udzielić świadczenia w takim czasie, aby świadczenie zmierzało do poprawy stanu zdrowia pacjenta. Odpowiedzialność za zwłokę będzie obciążała placówkę tylko wówczas, jeżeli zwłoka będzie zawiniona.

Uprawnienia pacjenta

Pacjentowi nie przysługuje prawo do domagania się przeprowadzenia zabiegu we wskazanym przez niego czasie. Jeżeli jednak uważa on, że stan jego zdrowia uzasadnia potrzebę uzyskania świadczenia w czasie szybszym niż gwarantowany przez świadczeniodawcę, ma prawo zwrócić się do NFZ z wnioskiem o pozwolenie na uzyskanie świadczenia w innym kraju Unii Europejskiej, gdyż w kraju ubezpieczenia świadczenia tego nie można wykonać w czasie „bez zbędnej zwłoki”.


Podstawa prawna

•    art. 25 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.,
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z 27 grudnia 2007 r. - Dz.U. nr 250, poz. 1884,
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej - Dz.U. nr 200, poz. 1661.
•    art. 22 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie - Dz. Urz. WE L 149 z 5 lipca 1971 r., str. 2 i nast. ze zm.

Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjenta. SPRAWDŹ


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej