Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak zabezpieczyć mienie pacjenta przed kradzieżą

Dariusz Poznański | 2011-08-09
Kradzieże w szpitalach dotyczą najczęściej przedmiotów wnoszonych na oddziały. Metody poprawiające bezpieczeństwo to monitoring, ograniczenie wizyt osób trzecich, wprowadzenie przepustek lub kontrola odwiedzających.

Najczęściej przyjmuje się zasadę, że przedmioty wartościowe przynoszone są do szpitala na własną odpowiedzialność pacjenta.

Pacjenci mają ustawowo zagwarantowaną możliwość bezpiecznego przechowywania swoich rzeczy osobistych podczas  hospitalizacji w depozycie.

Kierownik placówki medycznej
, w której pacjenci leczeni są całodobowo lub całodziennie powinien pełnić nadzór nad czynnościami związanymi z depozytem w tym zapewnić pacjentom możliwość korzystania z depozytu i poinformować ich o zasadach korzystania z takiej formy przechowywania swoich rzeczy.

Szczegółowe zasady korzystania z prawa do depozytu przez pacjentów uwzględniają przede wszystkim:
•    zakres spisu przedmiotów oddawanych do depozytu,
•    sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu,
•    sposób i warunki prowadzenia i przechowywania księgi depozytów

Każdemu pacjentowi wydawana jest karta depozytowa, która zawiera spis rzeczy oddanych do depozytu i ich opis, imię i nazwisko pacjenta, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub korespondencji, datę sporządzenia karty, kolejny jej numer i datę sporządzenia.
W przypadku, kiedy pacjent jest nieprzytomny lub nie można się z nim porozumieć sporządzona karta jest przechowywana razem z przedmiotami pacjenta umieszczonymi w depozycie. Jeśli ten stan utrzymuje się dłużej niż 24 godziny, informację o przedmiotach umieszczonych w depozycie przekazuje się najbliższej rodzinie pacjenta (wstępnym lub zstępnym), bądź osobom upoważnionym.

Kontrola odwiedzających

Ze względu na otwarty charakter szpitali, na ich teren może dostać się niemal każdy. W części szpitali do pewnego stopnia weryfikowane są osoby wchodzące na jego teren, ale nawet zatrudnienie firmy ochroniarskiej, która pełni służbę przy wejściach do szpitala nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Niektóre placówki, decydują się na bardziej radykalne kroki i próbują ograniczyć dostęp osób niepożądanych do oddziałów. Ze względu na prawo pacjentów do odwiedzin przez osoby bliskie nie można jednak tego dostępu w sposób znaczący utrudnić.

Podstawa prawna:

•    ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zm.,
•    rozporządzenie z 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej – Dz.U. nr 129, poz 1068,
•    art. 18a ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.

Najnowsza publikacja o dokumentacji medycznej!

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej