Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych w placówkach medycznych

Janusz Burkot, prawnik | 2011-07-25

Wprowadzanie regulaminu udzielania zamówień publicznych nie jest obowiązkowe, jednak znacznie ułatwia  udzielanie zamówień  zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ogranicza także ryzyko popełnienia błędu skutkującego naruszeniem wymienionych ustaw.

Odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu zamówień publicznych w ZOZ ponoszą wszystkie osoby zobowiązane do jego stosowania, w tym pracownicy i kierownicy poszczególnych komórek. Z kolei odpowiedzialność zewnętrzną za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponosi kierownik placówki.
Inne osoby mogą być odpowiedzialne za przestrzeganie regulaminu zamówień publicznych w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik placówki może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności pracownikom placówki medycznych. 

Regulamin udzielania zamówień publicznych?

Regulamin powinien zawierać szczegółowe informacje związane z zamówieniami publicznymi, przeznaczone dla kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych ZOZ odpowiadających za zaopatrywanie i utrzymywanie placówki, członków komisji przetargowych oraz pozostałych osób uczestniczących w procesie udzielania zamówień publicznych.

Regulamin powinien określać:
• w jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w placówce,
• proces planowania zamówień w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
• zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, • nadzór nad realizacją umów zawartych w następstwie przeprowadzonego postępowania, sposób zdawania sprawozdań,
• prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z zamówieniami przetargowymi. 

Kto jest odpowiedzialny za właściwą organizację procesu zamówień publicznych?

Procesem zamówień publicznych powinien zarządzać Dział Zamówień Publicznych. Do jego zadań należą przede wszystkim:
• organizowanie i nadzór nad zleconymi postępowaniami udzielania zamówień publicznych w placówce, zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych,
• prowadzenie stałej współpracy z poszczególnymi jednostkami ZOZ w zakresie zaopatrzenia placówki,
• prowadzenie korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami w trybie zamówień publicznych. 

Informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania dział zamówień publicznych powinien uzyskać od komórki organizacyjnej zainteresowanej określonym zamówieniem publicznym. Informacje te powinny obejmować zwłaszcza:
• źródło finansowania zamówienia,
• wartość zamówienia i termin jego realizacji,
• informacje dotyczące rynku potencjalnych wykonawców związane z zamówieniem,
• proponowany tryb postępowania (wybór innego niż przetarg nieograniczony trybu wymaga uzasadnienia),
• kryteria ocen i wyboru ofert,
• warunki stawiane wykonawcom oraz kryteria ich oceny,
• istotne warunki umowy w celu zamieszczenia ich w SIWZ.

Następnie dział zamówień publicznych powinien zweryfikować otrzymane informacje zgodnie z Prawem zamówień publicznych i podjąć pozostałe czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.


Wzór wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych znajdziesz na stronie internetowej magazynu „Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ” – sprawdź! 

Podstawa prawna:
• ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – tekst jedn.: Dz.U.. nr 113, poz. 759,
• ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej