Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Inwestor zastępczy w procesie budowlanym w placówce medycznej

Łukasz Siudak | 2011-07-20

Menedżer lub dyrektor placówki medycznej występuje w pracach budowlanych jako inwestor, który zleca kierownikowi budowy przygotowanie projektu budowlanego. Jeśli proces inwestycyjny  dotyczy istotnych zmian w placówce menedżer może powołać tzw. inwestora zastępczego, najczęściej spółkę, która zorganizuje cały proces budowlany. Rola menedżera placówki medycznej  polega wówczas głównie na zadbaniu o sfinansowanie inwestycji.

Jeśli proces inwestycyjny dotyczy wznoszenia obiektu budowlanego placówki lub jego istotnej przebudowy właściciel (menedżer lub dyrektor placówki) może powołać tzw. inwestora zastępczego. Inwestor zastępczy jest zazwyczaj osobą prawną, która w miejsce inwestora (właściciela lub użytkownika nieruchomości) organizuje cały proces budowlany od momentu wydania pozwolenia poprzez wznoszenie obiektu oraz oddanie go do użytkowania.
W praktyce funkcjonowania placówek medycznych inwestorem zastępczym najczęściej jest generalny wykonawca, który realizuje budowę obiektu, rzadziej projektant lub specjalnie powołana przez miasto – dla inwestycji publicznych - spółka celowa do przeprowadzenia procesu.

W zależności od stopnia skomplikowania prac budowlanych w placówce medycznej, inwestor może zostać zobowiązany do ustanowienia na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Powołanie inspektora nadzoru może być:
• dobrowolne - w kazdej sytuacji  
• obowiązkowe – wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie tylko reprezentuje inwestora na budowie, lecz także gwarantuje poprawność wykonywania skomplikowanych projektów budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi, Polskimi Normami i prawem budowlane.

Do inwestycji budowlanych w obszarze ochrony zdrowia praktyczne zastosowanie będą miały wymogi odnoszące się do obowiązku powołania inspektora, jeśli:
• budowa dotyczy obiektu budowlanego użyteczności publicznej o kubaturze 2500m3 i większej,
• obiekt ZOZ jest wpisany do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,
• prace budowlane będą dotyczyć budowli i budynków o wysokości nad terenem 15m i więcej oraz z zainstalowaną mocą elektryczną większą niż 1000 kW.

Odbiór prac

Kluczowym obowiązkiem i uprawnieniem inwestora jest odebranie prac od generalnego wykonawcy. Moment odbioru potwierdza bowiem  wykonanie zobowiązania  i otwiera drogę do żądania zapłaty wynagrodzenia, a z drugiej – dla inwestora – wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady.
Po dokonaniu odbioru kończy się także odpowiedzialność wykonawcy za zarządzanie obiektem, a rozpoczynają się zobowiązania dla inwestora, np. obowiązek ponoszenia wszelkich opłat z tytułu mediów, podatków i zapewnienia bezpieczeństwa w użytkowaniu (np. wykonywanie przeglądów, odśnieżanie itd.)

Zastrzeżenia do rezultatu robót

Jeśli prace nie będą spełniać oczekiwać inwestora, nie może on odmówić dokonania odbioru obiektu w wyznaczonym przez generalnego wykonawcę dniu. Podczas odbioru powinien zawrzeć w protokole uwagi o niewykonaniu lub niewłaściwym wykonaniu całości lub części prac ze szczegółowym opisem i wskazaniem terminu dla wykonawcy na dokonanie napraw. Do czasu ich wykonania pełna odpowiedzialność związana z użytkowaniem obiektu wciąż spoczywa na generalnym wykonawcy prac budowlanych.

Ważne!
Jeśli inwestor, mimo otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych przez generalnego wykonawcę, nie stawi się w dniu odbioru lub ze względu na inne zawinione przez niego okoliczności, np. brak osób uprawnionych ze strony inwestora do dokonania odbioru,  nie dokonuje odbioru prac, popada w zwłokę. Oznacza to, iż z chwilą, w której odbiór miał nastąpić roszczenia generalnego wykonawcy, m.in. o wynagrodzenie, stają się wymagalne (jedną z konsekwencji tego stanu jest obowiązek zapłaty odsetek od należności) i generalny wykonawca może dochodzić należności na drodze sądowej.

Specjalny numer magazynu "Serwis Kadry Zarzadzającej ZOZ" poświęcony bezpieczeństwu dokumentacji medycznej - SPRAWDŹ!!!

Podstawa prawna:
• ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz.U. nr 138, poz. 1554 ze zm.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej