Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Współpraca transgraniczna z Białorusią i Ukrainą

Magdalena Pokrzycka-Walczak | 2011-07-15

Do 30 września 2011 r. można składać wnioski  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.  Minimalna kwota grantu to 100 tys. euro, maksymalna aż 4 mln euro.

Jeżeli placówki medyczne współpracowały już wcześniej z podmiotami zagranicznymi z Białorusi lub Ukrainy, udział w programie może polegać na kontynuowaniu tych działań . W przypadku, gdy placówka medyczna nie ma jeszcze potencjalnych partnerów, pierwszą wskazówką jest wykorzystanie możliwości lokalnych samorządów, które mają już doświadczenie w realizacji projektów transgranicznych z podobnymi jednostkami administracji obwodowej na Ukrainie i Białorusi. Współpracować można też z organizacjami pozarządowymi czy firmami prywatnymi.
Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu Polska-Białoruś-Ukraina pokazują, że największe szanse na pozyskanie dofinansowania mają projekty, których główny wnioskodawca działa na terenie  Białorusi lub Ukrainy.

Kto może ubiegać się o udział w programie?

Programem objęte są podregiony, które zostały określone jako główne regiony wsparcia:
- krośnieńsko-przemyski,
- białostocko-suwalski,
- bialskopodlaski i chełmsko-zamojski
- ostrołęcko-siedlecki.

Z dofinansowania mogą skorzystać, wyłącznie w Polsce, także beneficjenci z tzw. regionów przyległych, czyli  podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego, łomżyńskiego i lubelskiego.

Sprawdź naszą najnowszą publikację! "Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjenta – praktyczne wskazówki" - KLIKNIJ

 
Rodzaje projektów


• przedsięwzięcia zintegrowane, w których każdy partner realizuje część działań wspólnego wspólnie przygotowanego, realizowanego, finansowanego i posiadającego wspólny personel projektu na własnym terytorium
• projekty symetryczne, w których podobne działania prowadzone są równolegle po obu stronach granicy
• projekty zwykłe, zakładające osiągnięcie efektu transgranicznego, choć ich realizacja może mieć miejsce wyłącznie po jednej stronie granicy, jednak z korzyścią dla wszystkich partnerów

Pierwszeństwo w  przyznaniu dotacji mają przedsięwzięcia zintegrowane. W poprzednich edycjach dofinansowanie zdobyły projekty takie jak:wspólne inicjatywy tworzące struktury współpracy transgranicznej w zakresie  opieki zdrowotnej, tworzenie i rozwój sieci współpracy o trwałym charakterze w opiece zdrowotnej oraz inicjatywy, które zwiększają możliwości instytucjonalne związane z rozwojem transgranicznych sieci współpracy władz odpowiedzialnych za zarządzanie opieką zdrowotną.
Istotne znaczenie ma także wskazanie świadomości potencjalnych zagrożeń dla poprawnej realizacji przedsięwzięcia oraz potencjalnego ryzyka finansowego i operacyjnego projektu. Dotyczy to sytuacji, gdy projekt dofinansowany otrzyma dofinansowanie w niższej wysokości, niż planowano albo gdy pojawią się problemy z terminowym przekazaniem kolejnych części dofinansowania przez instytucję zarządzającą Programem Współpracy Transgranicznej.  

Efekt transgraniczny


Jednym z najważniejszych rezultatów projektu musi być efekt transgraniczny, czyli rezultat realizacji projektowanego przedsięwzięcia w więcej niż jednym państwie. Ważne jest by podać konkretny rezultat działań. Wskaźniki rezultatu, podobnie jak efekt transgraniczny, muszą zostać osiągnięte i utrzymane przez pięć lat od dnia zakończenia realizacji projektu ale liczy się także tzw. wartość dodana. 
 
Informacje szczegółowe


Wnioski można składać do 30 września 2011 r. do godz. 15.00 w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.pl-by-ua.eu/.Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej