Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Audyt finansowy w placówce medycznej – współpraca z biegłym rewidentem

Joanna Mnich | 2011-07-07

Kierownictwo zakładu opieki zdrowotnej nie powinno traktować sprawozdania finansowego jako wyłącznie wypadkowej wizyty biegłego rewidenta, ale aktywnie uczestniczyć w formułowaniu jednego z najważniejszych przekazów informacyjnych placówki dotyczących sytuacji finansowo – majątkowej.

Audyt finansowy przeprowadzany jest głównie drogą analizy ksiąg rachunkowych oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość jednostki. Do przeprowadzanego badania należy się odpowiednio przygotować. Ciężar tych prac spoczywa najczęściej na głównym księgowym. Trzeba uzgodnić wszystkie pozycje bilansowe i sporządzić sprawozdanie finansowe, które będzie przedmiotem badania. Sprawozdanie finansowe sporządza kierownik jednostki i to on ostatecznie decyduje o jego kształcie – biegły wydaje opinię o danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

Kto musi przeprowadzić audyt

Jednostki, które w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
2. suma aktywów bilansu stanowiła 2,5 mln euro, czyli powyżej 9,5 mln zł,
3. przychody netto ze sprzedaży wyniosły 5 mln euro, czyli ok. 19,5 mln zł
są zobowiązane przez ustawodawcę do przeprowadzenia audytu finansowego (art. 64 Ustawy z  29 września 1994 r. o rachunkowości).
Nawet jeżeli placówka nie spełnia tych wymogów, na przykład w związku z przekształceniami formy organizacyjno-prawnej, nie posiada sprawozdania za poprzedni rok obrotowy, przeprowadzenie audytu jest dla niej bardzo korzystne. Biegły rewident wydaje bowiem opinię o poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych i rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego. Potwierdza to sytuację majątkową i finansową. Dodatkowo z badania sprawozdania finansowego zostaje sporządzony raport, który dostarczy menedżerom ZOZ, organom nadzorującym i innym zainteresowanym, ważnych informacji w zakresie kondycji finansowej zakładu.
Jest również potwierdzeniem nie tylko sprawności funkcjonowania działu księgowości ale też działu płac, administracji, inwentarza, apteki i magazynów, które swoje działania odnotowują w księgach rachunkowych.

Księgi a przekształcenie formy organizacyjno-prawnej zakładu

Dla działu księgowości moment przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej, jego likwidacji i tworzenia spółki będzie może sprawiać wyjątkowe trudności. Może dojść do konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych dwóch zakładów równolegle a ewentualne pomyłki mogą polegać na przypisania pewnych zdarzeń gospodarczych do likwidowanego zakładu zamiast do nowo tworzonej spółki, i odwrotnie. Dzięki sprawozdaniu finansowemu mogą w tym miejscu zostać wyprostowane.

Sprawdź! Pierwsza na rynku specjalistyczna publikacja na temat dokumentacji medycznej. 

Jak przygotować się do audytu?

Przede wszystkim należy pamiętać, że audyt jest badaniem wielomiesięcznej, skoordynowanej pracy wielu osób i zespołów, należy więc dbać na bieżąco o porządek w dokumentacji. Wszystkie kluczowe dokumenty źródłowe, podstawowe dokumenty organizacyjne szpitala, uzgodnienia kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych najlepiej od razu kserować i gromadzić w jednym segregatorze.
Równie istotnym elementem jest kreowanie polityki rachunkowości dla placówki. Polega ona na odpowiednim przedstawieniu biegłemu rewidentowi istotnych danych oraz na reagowaniu na jego zastrzeżenia do działalności placówki. Dane księgowe wynikające z dokumentów źródłowych są oczywiście niezaprzeczalne, ale prezentacja poszczególnych pozycji sprawozdania nie jest już tak jednoznaczna.  Sporządzając sprawozdanie finansowe można, poprzez wprowadzenie odpowiedniej polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont zastosować kilka właściwych rozwiązań.
Warto też pamiętać o roli części opisowych sprawozdania. Można w nich umieścić ważne wyjaśnienia dotyczące zdarzeń mających wpływ na sytuację finansową jednostki. Informacja ta jest ze swej natury, usystematyzowana, zwięzła i prezentowana w sprawozdaniu w sposób narzucony ustawą z  29 września 1994 r. o rachunkowości.

Negatywny rezultat audytu – co dalej?

Biegły rewident może, po zakończeniu swojej pracy, wydać pozytywną opinię i daną sytuację opisać szczegółowo w raporcie z badania, wydać opinię z objaśnieniem, wydać opinię z zastrzeżeniem lub również - w szczególnych sytuacjach -  wydać opinię negatywną lub odstąpić od badania sprawozdania.
W przypadku negatywnego rezultatu pracy biegłego rewidenta zawsze należy podejmować dyskusję z biegłym rewidentem. Czasem wniesione do opinii objaśnienia są lepszym rozwiązaniem niż zmiana prezentacji bilansowej. Biegły rewident nie zna wszystkich realiów funkcjonowania placówki. Do sprawozdania należy wprowadzić odpowiednie korekty proponowane przez audytora. Jednak nie na wszystkie korekty sugerowane przez biegłego musimy się od razu zgodzić.


Podstawa prawna:
• ustawa z  29 września 1994 r. o rachunkowości – tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.,
• ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym - Dz.U. nr 77, poz. 649 ze zm.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej