Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zgłoszenie prac przygotowawczych do robót budowlanych

Łukasz Siudak | 2011-06-28

Zamiar podjęcia  prac przygotowawczych do robót budowlanych w placówce medycznej należy zgłosić we właściwym starostwie powiatowym co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Prace przygotowawcze to rodzaj robót budowlanych na nieruchomości objętej zamierzeniem inwestycyjnym
Należą do nich:wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji  zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

Zgodnie z ustawą prawo budowlane moment rozpoczęcia prac przygotowawczych jest momentem rozpoczęcia budowy. W związku z takim rozstrzygnięciem, już na etapie przygotowawczym, dyrektor lub menedżer ZOZ jako inwestor(lub inspektor nadzoru inwestorskiego – jeśli został powołany)  jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ, tj. starostę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi). Potrzebne jest także zaświadczenie kierownika budowy potwierdzające posiadanie prawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego. Jeśli został powołany inspektor nadzoru inwestorskiego, wymagane jest także jego oświadczenie, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia funkcji. Ostatni wymagany dokument to informacja zawierająca dane określające bezpieczeństwo pracy i ochrony zdrowia.

Podjecie prac przygotowawczych nie może rozpocząć się wcześniej niż w 8 dniu od dnia zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia budowy.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej