Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wątpliwości wokół monitoringu w placówkach medycznych

Ewa Paciorek | 2011-06-22

Monitoring ułatwia kontrolę bezpieczeństwa i poziomu usług medycznych. Jego stosowanie budzi jednak wątpliwości ze wzlędu na prawo pacjenta do zachwania intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. Mimo braku uregulowań legislacyjnych, coraz większa liczba kierujących ZOZ rozważa jego wprowadzenie. Dowiedz się z jakimi problemami związanymi z monitoringiem pacjenci zgłaszają się do GIODO.

Każdy pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, zwłaszcza w czasie udzialania świadczeń zdrowotnych (art. 20 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Zwolennicy wprowadzenia monitoringu w placówkach służby zdrowia twierdzą, że kontrola kamer nie łamie tego prawa. Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził - Z pewnością celem monitoringu jest bezpieczeństwo pacjenta. Pamiętajmy jednak, że cel wpływa również bezpośrednio na to, kto ma dostęp do materiału wizyjnego (w czasie rzeczywistym) czy nagrań. Nie mogę tu podać jednej uniwersalnej odpowiedzi dla wszystkich placówek medycznych w kraju, podobnie, jak nie wyobrażam sobie wprowadzenia przepisu, który umożliwiałby prowadzenie monitoringu wizyjnego na terenie całego ZOZ.

Gdzie można zamontować kamery

GIODO zaleca również zastosowanie metody adkwatności, czyli wyróżnienia tych pomieszczeń w placówce szpitalnej, w których zamontowanie kamer jest wskazane a czasami nawet konieczne.
W wybranych salach szpitala, a także  np. na oddziale intensywnej opieki medycznej, względy bezpieczeństwa i zdrowie pacjentów przemawiają za monitoringiem. Monitoring przy użyciu kamer można zastosować na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii wyłącznie wtedy, gdy ogranicza się on do bieżącej obserwacji stanu zdrowia pacjenta (rozporządzenie Ministra Zdrowia z  2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej).
Dostęp do nagrań może mieć jednak wyłącznie personel medyczny. Nie mogą z nich korzystać pracownicy agencji ochrony mienia obsługującej placówkę.Z kolei: jeśli system monitoringu obejmuje wejście do magazynu leków, nie muszą mieć do niego dostępu pielęgniarki czy lekarze.


Czego mogą spodziewać się ZOZ ze strony pacjentów

Jeżeli pacjent uważa, że w danym pomieszczeniu nie powinno stosować się monitoringu, może zwrócić się w tej sprawie do dyrektora placówki, GIODO lub Rzecznika Praw Pacjenta.
Sprawy dotyczące monitoringu są w praktyce Rzecznika Praw Pacjenta nieliczne. W 2010 r. Rzecznik Praw Pacjenta  bez uprzedzenia przeprowadził kontrole w dwóch szpitalach, co do których pojawiły się zastrzeżenia dotyczące monitorowania pacjentów. - Zgłoszone sygnały się nie potwierdziły – monitoring (kamery) nie dotyczył pomieszczeń,  w których udzielane były świadczenia zdrowotne. W kontrolowanych placówkach, zgodnie z prawem, monitorowano  tzw. ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia dla pacjentów oczekujących na udzielenia świadczenia – wyjaśnia Krystyna Kozłowska.
Zdecydowany sprzeciw GIODO wzbudził natomiast pomysł zainstalowania kamer w karetkach pogotowia.
Zarówno GIODO, jak i Rzecznik Praw Pacjentów, podkreślają konieczność wprowadzenia kompleksowych rozwiązań prawnych w zakresie monitoringu. W inicjatywę włączyła się również prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Pacjenta, która zwróciła się z taką sugestią do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Za opracowaniem ustawy dotyczącej monitoringu wizyjnego opowiada się też Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zastąpienie rozproszonych po różnych aktach prawnych przepisów przez jeden akt prawny ułatwi wszystkim placówkom prawidołowe dostosowanie się do wymagań systemu prawnego. W postulowanej ustawie powinny zostać określone  metody oceny ewentualnych naruszeń prywatności. Wtedy nie tylko nie będzie konieczności wyróżniania odrębnych przepisów dla różnych jednostek, ale także inaczej będzie wyglądało instalowanie kamer (mikrofonów, detektorów itp.) w izbie przyjęć szpitala, na korytarzu przychodni, oddziale zakaźnym, gabinecie ginekologicznym, laboratorium, w którym pobierany jest materiał do badań, szpitalu psychiatrycznym czy oddziale paliatywnym.

Podstawa prawna

  • ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zm.,
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z  2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz.U. nr 31 poz. 158.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej