Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy wydawanie przepustek może mieć negatywne konsekwencje dla ZOZ?

Dariusz Poznański | 2011-06-22

 
Szpital, który wypisuje pacjenta na przepustkę, może narazić się na zarzuty ze strony NFZ. Zawieszenie hospitalizacji nie ma umocowania w prawie i może zostać potraktowane przez płatnika jako postępowanie świadczeniodawcy niezgodne z zawartą umową.

Pacjent jest kierowany do szpitala wówczas, gdy cel jego leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne (ustawa z  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.) Z kolei hospitalizacja oznacza całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu lub zgonu (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego).

Wypis ze szpitala

Wypisanie ze szpitala w następuje:

  • gdy pozwala na to stan zdrowia pacjenta, który nie wymaga dalszego stacjonarnego udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. (po poinformowaniu go o możliwych następstwach przerwania leczenia i podpisaniu oświadczenia lub dokonaniu adnotacji w dokumentacji przez lekarza),
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że zakończenie hospitalizacji może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia (ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Przepustka szpitalna umożliwia czasowy pobyt pacjenta podczas hospitalizacji poza placówką szpitalną bez wypisu, czyli bez jego formalnego zakończenia..

Konsekwencje wyjścia pacjenta na przepustkę

Podczas pobytu w szpitalu pacjenci powinni mieć zapewnione kompleksowe świadczenia zdrowotne. Zaliczają się do nich badania diagnostyczne oraz produkty lecznicze i wyroby medyczne, odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta. Gdy pacjenci przebywają na przepustce, często korzystają z innych świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym, wykupują również leki objęte refundacją lub są przedmiotem interwencji systemu ratownictwa medycznego. Jest to przyczyną powstawania dodatkowych kosztów dla płatnika.

Wyjątki w psychiatrii i leczeniu uzależnień

Osoba z zaburzeniami psychicznymi leczona w szpitalu psychiatrycznym może uzyskać zgodę ordynatora na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania jej z zakładu (art. 14 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego). Przepustkę otrzyma jedynie wówczas, gdy nie zagraża to jej życiu albo życiu i zdrowiu innych.

Przepustkę wydaje się świadczeniobiorcy na okres do trzech dni, a w uzasadnionych przypadkach, w związku z wydarzeniami losowymi, do siedmiu dni. Musi to zostać udokumentowane w dokumentacji medycznej (zarządzenie nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień).

Okres przebywania na przepustce nie może przekraczać 25% długości trwania całej hospitalizacji pacjenta. W psychiatrycznym zakładzie opieki długoterminowej (opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym) przepustka może być wydana na okres do 30 dni.

Pobyt pacjenta na przepustce wiąże się z obniżeniem finansowania do 70% lub 49% w przypadku wydania przepustki dłużej niż standard czasu udzielania świadczenia.

Nakładanie się procedur

Udzielając przepustek szpitalnych należy pamiętać, iż NFZ zaczyna wykorzystywać dane zgromadzone w systemach informatycznych. Posiadając dane o przewidywanym czasie udzielenia procedur, płatnik ma możliwość zweryfikowania, czy nie nakładają się one na siebie.
Należy też pamiętać, że szpital ponosi ryzyko za udzielenie zgody pacjentowi na jego opuszczenie.  Jeśli jego stan zdrowia pogorszy się stanu zdrowia lub dojdzie do zgonu, szpital może narazić się na konsekwencje prawne, związane z odpowiedzialnością cywilną.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (podpisana przez Prezydenta RP  10 maja br., oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Ustaw),
  • ustawa z  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm., 
  • ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - Dz.U. nr 111, poz. 535 ze zm.,
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego - Dz.U. nr 140, poz. 1143 ze zm., zarządzenie nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej