Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowe ubezpieczenia OC w służbie zdrowia

Małgorzata i Maciej Capik | 2011-06-16

Podmioty lecznicze będą musiały posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego  ryzyko odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub nieuzasadnionym zaniechaniem ich udzielania. Ponadto szpitale muszą uwzględnić ryzyko związane ze zdarzeniami związanymi z naruszeniem praw pacjenta i nowy tryb dochodzenia roszczeń przed wojewódzką komisją ds. orzekania o błędach medycznych. Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2012 r.  
 
W ustawie  z  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na ZOZ publiczne i niepubliczne, lekarzy oraz pielęgniarki, prowadzących indywidualną praktykę medyczną nałożono obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  odpowiadający wymogom określonym w art. 24 wymienionej ustawy. Zgodnie z nim, polisa ubezpieczenia ma  obejmować  ryzyko odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub nieuzasadnionym zaniechaniem ich udzielania. Musi też obejmować ryzyko związane ze zdarzeniami związanymi z naruszeniem praw pacjenta, wymienionymi w znowelizowanej ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Ten drugi zakres ryzyka będzie obowiązywał w przypadku polis podmiotów prowadzących działalność leczniczą, za wyjątkiem lekarzy i pielęgniarek. Związane to jest z ustaleniem  nowych zasad odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta i specjalnego trybu  przypisywania odpowiedzialności i ustalania odszkodowania.

Polisy ubezpieczeniowe w rejestrach

Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą lub zamierzający ją prowadzić będzie podlegał rejestracji. Rejestry zostaną przejęte przez wojewodów 1 stycznia 2012 r. Zostanie w nich zawarta informacja o polisie ubezpieczenia, którą będzie trzeba dołączyć do wniosku rejestracyjnego, a potem uaktualniać przy zawieraniu umowy na kolejny okres.. Podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia w  nowej ustawie o działalności leczniczej już dzisiaj są obowiązkowo ubezpieczane. Dotychczas podstawą zawierania tych ubezpieczeń  były różne akty prawne (ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawa z 30 sierpnia 1991 r.  o zakładach opieki zdrowotnej i ustawa z  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Wszystkie te umowy  zachowują swoją ważność do końca okresu ubezpieczenia, jednak nie później niż do 31 grudnia 2012 r. Od 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie przepisy określające nową formułę ubezpieczenia.
Oznacza to, że wszystkie podmioty zobligowane  przepisami ustawy z  15 kwietnia 2011 r. o działalności  leczniczej  do posiadania ubezpieczenia, zawierając umowy po 1 stycznia 2012 r. będą już to czyniły zgodnie z nowymi warunkami ubezpieczenia. Pewne trudności może spowodować fakt, że Minister Finansów nie wydał jeszcze stosownych rozporządzeń, a zakłady ubezpieczeń nie przygotowały nowych ofert. Można już jednak wskazać pewne elementy, które będą wyznaczały  treść nowych rozwiązań.
Pewne jest, że zniknie wielość ubezpieczeń. Podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie miał jedno ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zakres prowadzonej przez niego działalności nie będzie skutkował koniecznością wykupywania kilku polis ubezpieczenia, a tylko rzutował na zasady ochrony określone w danej polisie.
Podmioty prowadzące działalność leczniczą, za wyjątkiem lekarzy i pielęgniarek, będą w swoich polisach uwzględniały ryzyko związane z naruszeniem praw pacjenta i to ryzyko będzie funkcjonowało w sposób szczególny. Ta wyjątkowość wynika z treści znowelizowanej ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która przewiduje szczególny tryb dochodzenia i ustalenia odszkodowania.

Tryb ustalania odszkodowania 

- Pacjent lub jego spadkobiercy (w przypadku śmierci pacjenta) składają wniosek do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych.

- Komisja, po zapoznaniu się ze stanowiskiem kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą  i stanowiskiem  jego ubezpieczyciela  orzeka, czy wystąpiło naruszenie praw pacjenta skutkujące jego prawem do odszkodowania, czyli  czy nastąpiło zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia pacjenta lub śmierć pacjenta, będące następstwem postępowania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną, zwanym zdarzeniem medycznym, którego następstwem jest szkoda majątkowa lub niemajątkowa.

Może ono dotyczyć:

- diagnozy, jeżeli spowodowała  niewłaściwe leczenie lub opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

- leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

- zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Orzeczenia komisji będą wiążące. Co prawda przewidziano możliwość wniesienia odwołania, ale stanowisko wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych po rozpatrzeniu wniosku odwoławczego będzie kończyło postępowanie. Strona wnioskująca o odszkodowanie będzie składała oświadczenie o zrzeczeniu praw do dalszego odszkodowania za szkody ujawnione  do daty wydania orzeczenia, a zakład ubezpieczeń będzie musiał uruchomić wypłatę z polisy podmiotu, względem  którego postępowania było prowadzone.

  
- Zakład ubezpieczeń, po otrzymaniu informacji od wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych o treści jej orzeczenia, ma ustawowo ustalony czas na podanie propozycji dotyczącej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia. Jeśli nie dotrzyma tego terminu, jest zobowiązany do wypłaty kwot maksymalnych wymienionych w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Orzeczenie wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych będzie bowiem tytułem wykonawczym.

Terminy i przedawnienie

Pacjent lub jego spadkobiercy mają rok czasu, od momentu dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, ale nie więcej niż 3 lata od tego zdarzenia, na wystąpienie  z wnioskiem o odszkodowanie do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych.
Złożenie wniosku przerywa bieg przedawnienia i zarówno w zakresie postępowania prowadzonego przez komisję, jak i w stosunku do zakładu ubezpieczeń .Trzeba zaznaczyć, że postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o błędach medycznych nie będzie obligatoryjne.  Decyzja co do tego czy skorzystać z nowego postępowania czy prowadzić spór o odszkodowanie i zadośćuczynienia na drodze postępowania cywilnego przed sądem należy do pacjenta lub jego spadkobierców.

Limity odszkodowania i zadośćuczynienia


Możliwość dochodzenia odszkodowania w nowej procedurze będzie miała jednak  znaczenie dla zasad ubezpieczenia podmiotów, których będzie dotyczyła i dla kosztów ubezpieczenia. Dotychczas przy ubezpieczeniu takich podmiotów, jak szpitale, stosowana była suma gwarancyjna na zdarzenie. Teraz  przewidziane są  limity odszkodowania i zadośćuczynienia na jednego pacjenta oraz na wszystkie zdarzenia, które  określone są następująco:
maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że w przypadku:  

- zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100000 zł  w odniesieniu do jednego pacjenta,

- śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł - w odniesieniu do jednego pacjenta (art. 67k ust. 7 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Podstawa prawna:

- ustawa z  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (czeka na podpis prezydenta),

- ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.,

- ustawa z  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm., 

- ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – tekst jedn.: Dz.U z 2008 r. nr 136, poz. 857 ze zm.,

- ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zm.

 

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej