Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konsekwencje niewłaściwego przechowywania recept

Przemysław Gogojewicz | 2011-06-15

Przechowywanie dokumentacji, w tym druków recept lekarskich, w sprawach związanych ze stosunkiem pracy jest jednym z podstawowych obowiązków dyrektora ZOZ. Warunki w jakich się je przechowuje powinny zabezpieczać przed uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy). Dowiedz się jak przechowywać recepty w ZOZ i co zrobić, gdy dojdzie do ich uszkodzenia.

Duże zagrożenie dla druków stanowi wilgoć, dlatego powinny być przechowywane w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem i zawilgoceniem, kurzem, pleśnią oraz owadami i gryzoniami. Przez pomieszczenia te nie mogą być również prowadzone instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Użycie farb i lakierów zawierających formaldehyd, ksylen lub toluen również wyklucza możliwość przechowywania recept.

Wilgotność i temperatura

Konieczne jest też utrzymywanie odpowiedniej wilgotności i temperatury. Wilgotność powietrza powinna być utrzymana na poziomie 45-60% (dopuszczalne wahania w ciągu doby to 5 %) a temperatura musi wynosić 14-16° C (dopuszczalne wahania w ciągu doby to 2° C).

Oświetlenie

W pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania dokumentacji pracowniczej należy eliminować światło słoneczne Jako źródło światła sztucznego należy używać świetlówek o obniżonej emisji promieniowania UV. Maksymalne natężenie światła nie może przekraczać jednak 200 luksów.
Poza warunkami przechowywania należy też zabezpieczyć pomieszczenie (przeważnie gabinet lekarski) przed włamaniem, np. za pomocą instalacji antywłamaniowej.

Ważne!
Recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne leki oznaczone symbolem „Rpw” powinny być dodatkowo chronione przed kradzieżą. Środkami zapobiegawczymi są w tym przypadku np. zamykane kasetki na klucz lub zamek szyfrowy. Druki tych recept są drukami ścisłego zarachowania.

 
Konsekwencje niewłaściwego przechowywania recept

W razie zniszczenia, utraty lub kradzieży recept, upoważniony podmiot lub osoba wystawiająca receptę, ma obowiązek  niezwłocznie powiadomić Narodowy Fundusz Zdrowia o związanych z tym zdarzeniem okolicznościach i (jeśli jest to możliwe) o numerach  recept. Wykształcona błędna praktyka sprawia, że o incydencie kradzieży lekarze najpierw zawiadamiają dyrektora bądź kierownika jednostki i policję. Do NFZ informacja ta trafia dopiero po pouczeniu przez policję lub dyrekcję.

Naruszenie obowiązków związanych z przechowywaniem druków recept przez dyrektora ZOZ podlega roszczeniu lekarza  ze stosunku pracy (art. 281 pkt 7 Kodeksu pracy). Z kolei nienależyte zabezpieczenie tych recept w jednostce ZOZ podlega odpowiedzialności karnej dyrektora ze strony funduszu (art. 192- 195 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Za zaniechania dyrektorskie w zakresie obowiązków związanych z  należytym przechowywaniem druków grozi kara grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł (art. 283 Kodeksu pracy ). Jeżeli osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, bądź kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
Druki recept mogą być wykorzystywane tylko przez upoważnione podmioty lub osoby wystawiające recepty, którym zostały przydzielone. Menedżer ZOZ jest pozbawiony możliwości weryfikacji działań lekarza w tym zakresie. Wszelkie czynności w zakresie kontroli dotyczące fałszerstwa, bądź nienależytego wykorzystywania recept, podejmują wyłącznie organy ścigania.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej