Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Koszty zakupy pieczątki imiennej

Paulina Wójcik-Lulka | 2011-06-09
Pieczątki imienne ułatwiają pracę lekarza i pozwalają pozostawać w zgodzie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania. Łączy się jednak z wydatkiem, ZOZ często przerzucają na lekarzy. Kto powinien ponieść koszty zakupu pieczątki?

Rozporządzenie nałożyło obowiązek umieszczania na dokumentacji medycznej nie tylko podpisu), ale też innych  informacji. Dokumentacja indywidualna pacjenta, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera m.in. oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie: 
  • nazwisko i imię,
  • tytuł zawodowy, 
  • uzyskane specjalizacje, 
  • numer prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej, podpis (§ 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r.  w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

O tym kto ponosi koszty zakupu pieczątki decyduje charakter stosunku prawnego łączącego lekarza i ZOZ. Ważne jest, czy dana pieczątka będzie wykorzystywana przez lekarza wyłącznie na potrzeby realizacji danej umowy o pracę zawartej z danym zakładem opieki zdrowotnej, czy  także do świadczenia pracy w formie usług na rzecz innych pracodawców, zleceniodawców lub też w ramach własnej indywidualnej praktyki lekarskiej

W przypadku umowy o pracę pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom stanowiska pracy wyposażone w odpowiednie narzędzia pracy spełniające różnorodne wymogi zgodności (art. 217 w zw. z art. 218 Kodeksu pracy).
W przypadku umowy zlecenia zleceniodawca powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poniósł w celu należytego wykonania zlecenia, w dodatku wraz z odsetkami ustawowymi (art. 742 Kodeksu cywilnego).


Lekarz powinien zgłosić konieczność zamówienia potrzebnej mu pieczątki zawierającej dane, określone w  § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 


Podstawa prawna:
•    § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z  21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - Dz.U. nr 252, poz. 1697,
•    art. 44 ust. 1 ustawy z  30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.,
•    art. 215 i 216 ustawy z  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.,
•    art. 742 ustawy z  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej