Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ograniczenia zakresu obowiązku informacyjnego wobec pacjenta

Anna Zubkowska | 2011-06-03
Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia. Zgodnie z art. 31 ustawy o zawodach lekarza  i lekarza dentysty oznacza to określenie rozpoznania, proponowanych metod diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstw, wyników leczenia oraz rokowania. Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki, gdy obowiązek informacyjny nie odnosi się do wszytkich spośród wymienionych danych.

Jeżeli zachodzi bezwzględna konieczność operacji
, lekarz powinien wyjaśnić pacjentowi tylko cel i rodzaj zabiegu oraz jego zwykłe następstwa. Ze względu na samopoczucie  pacjenta, nie powinien zapoznawać go z nietypowymi następstwami i powikłaniami, nieobjętymi normalnym ryzykiem podejmowanego zabiegu.

Jeżeli operacja jest niezbędna dla ratowania życia chorego, lekarz nie powinien udzielać  informacji o powikłaniach, które zdarzają się niezmiernie rzadko, ponieważ mogłyby to wpłynąć ujemnie na psychikę chorego, sprawić, że odmówi on dokonania operacji. Może to także wpłynąć na podwyższenie ryzyka dokonywanego zabiegu

Jeżeli jednak zabieg ma znaczenie jedynie estetyczne, lekarz ma obowiązek poinformowania - o szczególnych - czyli wszelkich mniej lub bardziej możliwych do przewidzenia - skutkach interwencji chirurgicznej, nie stwarzającej dla niego ryzyka wyższego od przeciętnego.Podstawa prawna
•    art. 31 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – tekst jedn.: Dz.U z 2008 r. nr 136, poz. 857 ze zm.,
•    wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z  1 kwietnia 2004 r. - sygn. akt II CK 134/03, Legalis,
•    wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z  9 listopada 2007 r. - sygn. akt V CSK 220/07, Legali,
•    wyrok Sądu Najwyższego z  5 września 1980 r. - sygn. akt  II CR 280/80, opubl.: Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych z 1981 r. nr 10, poz. 170, Legalis


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej