Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

A.M.G. Finanse pomoże samorządom poprawić sytuację finansową w szpitalach

MedicalOnline.pl | 2011-05-31
A.M.G. Finanse dynamicznie rozwijająca się firma świadcząca usługi doradcze dla sektora ochrony zdrowia rozszerza działalność o doradztwo dla samorządów, które w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej powinny być zdeterminowane, by poprawić sytuację finansową w podległych sobie szpitalach. Rynek usług doradczych ma bardzo duży potencjał, gdyż od kilku lat zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej oscyluje wokół 10 mld zł.

Wchodząca w życie ustawa o działalności leczniczej nie wprowadza obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Jednak zgodnie z nowymi przepisami samorządy, będą musiały pokryć ujemny wynik finansowy swoich szpitali w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji. Jest to więc ostatni moment na działania naprawcze podległych im placówek. Pytaniem pozostaje czy organy założycielskie są tego świadome i czy mają pomysł jak takie działania przeprowadzić?    
 - „Mamy niezbędne doświadczenie i kompetencje, by pomóc samorządom w działaniach zmierzających do długofalowej poprawy sytuacji finansowej szpitali” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse. – „Dzięki efektowi skali wprowadzając działania jednocześnie w kilku szpitalach należących do jednego organu założycielskiego można osiągnąć przy zastosowaniu nowoczesnych narządzi zarządczych od kilkunastu do kilkudziesięciu procent oszczędności. Niezbędna jednak dla skuteczności działań naprawczych jest determinacja menadżera oraz konsekwentne wsparcie organu założycielskiego.” – dodaje Tomasz Kopiec.

Za firmą A.M.G. Finanse przemawiają fakty i efekty dotychczasowych działań w wielu szpitalach na terenie całej Polski. Dla przykładu w Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie w wyniku kompleksowych działań udało się w ciągu roku ograniczyć stratę w bieżącej działalności o ponad 30 mln zł. Osiągnięcie tego wyniku było możliwe także dzięki restrukturyzacji zobowiązań. Spółka negocjując z wierzycielami szpitala spłatę zadłużenia w ratach wypracowała kompromis uwzględniający zarówno możliwości finansowe placówki, jak i oczekiwania wierzycieli. Efektem tego było porozumienie w przedmiocie spłaty z kilkuset podmiotami (wierzycielami). 

Z doświadczeń firmy A.M.G. Finanse wynika, że wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania pozwala na szybkie zbilansowanie prowadzonej przez Zakład Opieki Zdrowotnej działalności w oparciu o posiadane kontrakty z NFZ. Wykorzystanie analizy finansowej, przeprowadzenie zmian organizacyjnych skutkujących zwiększeniem wydajności w ramach posiadanych zasobów, likwidacja ogniw nieefektywnych, doskonalenie struktury organizacyjnej i procesu zarządzania, a przede wszystkim racjonalne zarządzanie długiem pozwala na szybkie osiągnięcie pozytywnych efektów w większości placówek. – „Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach możemy wskazać obszary, gdzie podjęte działania pozwalają na osiągnięcie znacznych korzyści dla szpitala” – mówi Tomasz Kopiec. – „Poza poprawą wydajności posiadanych przez ZOZ zasobów i zastosowaniem nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie, objęcie działaniami kilku szpitali w obrębie jednego organu samorządowego umożliwia zastosowanie wielu rozwiązań które wpływają na długofalową poprawę ich sytuacji finansowej. Wspomnieć należy przede wszystkim wykorzystywaną już grupę zakupową tworzoną na potrzeby dostaw m. in.  energii, ubezpieczeń czy leków. Efekt skali pozwala również osiągnąć wspólne outsourcowanie usług w zakresie żywienia, prania, czy sprzątania. Jednak najistotniejszym z punktu widzenia zarówno pacjenta jaki i samorządu – właściciela jest optymalne wykorzystanie bazy łóżkowej na danym obszarze. Spójne zatem zarządzanie podległymi szpitalami daje możliwość dokonywania dynamicznych zmian i dostosowywania ich do aktualnych potrzeb rynkowych, w szczególności pacjenta i płatnika – NFZ. ” – dodaje Prezes A.M.G. Finanse. 

A.M.G. Finanse to firma doradcza związana z sektorem publicznej służby zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse Sp. z o.o. jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe. 

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno - finansowe szpitali.