Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konsekwencje prowadzenia robót budowlanych w ZOZ bez zezwolenia

Piotr Siudak, prawnik | 2011-05-27

Jeśli w wyniku zaniedbań lub błędów dyrektor lub menedżer ZOZ nie wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub nie zgłosił zamiaru przeprowadzenia inwestycji, starosta w drodze decyzji nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego pozwolenia.  Sprawdź, jakie kroki możesz podjąć w tej sytuacji.


Jeżeli prowadzona w ZOZ budowa jest zgodna z przepisami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a przede wszystkim z  ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,– można uniknąć rozbiórki. Podobnie dzieje się w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W takim przypadku właściwy organ – inspektor nadzoru budowlanego – wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych oraz wydaje postanowienie, w którym określa obowiązek przedstawienia przez inwestora następujących dokumentów:

 1. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami,
 3. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 4. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli inwestorowi uda się uzyskać w wymaganym przez starostę terminie wszystkie wymienione dokumenty, jego wniosek traktuje się jako wniosek o zatwierdzenie projektu i pozwolenie na wznowienie robót. Jeśli budowa została wcześniej ukończona jest to wniosek jedynie o zatwierdzenie projektu.

W przypadku prowadzenia robót budowlanych w tzw. samowoli, inwestor jest zobowiązany uiścić opłatę legalizacyjną w wysokości zależnej od klasy obiektu, na rzecz organu nadzoru, która stanowi formę kary administracyjnej za naruszenie norm prawa budowlanego. Na postanowienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego przysługuje zażalenie.


Inspektor nadzoru budowlanego wydaje zgodę na zakończenie budowy lub legalizuje budowę już zakończoną w formie postanowienia zatwierdzającego, jeśli:

 1. budowa jest zgodna z przepisami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwłaszcza z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych,
 2. inwestor dokona zgłoszenia budowy do właściwego organu
 3. inwestor przedstawi projekt zagospodarowania działki, zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W  przypadku prowadzenia przez inwestora innych robót budowlanych, tj. przebudowy lub remontu jeśli są prowadzone: 

 1.  w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
 2.  w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w innych przepisach,
 3.  bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia,
 4. inspektor nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych i wydaje tzw. postanowienie naprawcze

Inspektor nadzoru zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, zobowiązany jest nałożyć jak najmniej uciążliwy środek zaradczy, aby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem.
Inwestor z kolei jest zobowiązany dokonać na własny koszt wszelkich zmian określonych w decyzji inspektora nadzoru, tak aby zakończyć prace budowlane i przystąpić do użytkowania obiektu bez obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.

Jeśli inwestor nie wykona decyzji inspektora lub mimo postanowienia o wstrzymaniu prac budowlanych nadal je prowadzi, inspektor nakazuje rozbiórkę obiektu w całości lub części lub też przywrócenie stanu poprzedniego.


Podstawa prawna:
• ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.,
• ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm. 

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej