Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Możliwości skorzystania z cross-financingu przy realizacji projektów unijnych

Magdalena Pokrzycka-Walczak, ekspert ds. funduszy unijnych | 2011-05-25

Cross-financing (czyli tzw. finansowanie „krzyżowe”) oznacza możliwość dofinansowania – w ramach projektu realizowanego z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – komplementarnych zadań wchodzących w zakres Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz współfinansowania – w ramach projektu z udziałem środków z EFS –  komplementarnych działań będących w spektrum zainteresowania EFRR. Przy planowaniu działań projektowych ZOZ mogą skorzystać z formuły cross-financingu, która pozwala na łączenie w ściśle określonym zakresie elementów projektów twardych (inwestycyjnych) z miękkimi (szkoleniowymi).

Generalna zasada dotycząca funduszy UE zakłada, że EFRR dofinansowuje projekty twarde, dotyczące np. sprzętu i aparatury medycznej, natomiast z EFS placówki medyczne mogą pozyskać fundusze na projekty miękkie, m.in. na szkolenia personelu medycznego. Ponieważ działania takie często są prowadzone łącznie, UE stworzyła instrument cross-financingu, który pozwala – pod warunkiem spełnienia określonych wymogów – na realizację przedsięwzięcia, zawierającego komponenty obu rodzajów.


Inwestycje infrastrukturalne

Gdy przedsięwzięcie ZOZ zakłada inwestycje infrastrukturalne, wówczas możliwe jest włączenie do projektu tzw. wydatków miękkich, czyli kosztów szkoleń lub doradztwa. Żeby móc zastosować metody cross-financing, trzeba spełnić podstawowy warunek – uzasadnić, że poniesienie takich wydatków jest niezbędne dla osiągnięcia spójności projektu.

Jeżeli ZOZ w swoim projekcie zakłada przeprowadzenie szkoleń lub skorzystanie z usług doradczych, planowane działania można uzupełnić – we wniosku o dofinansowanie – o wydatki na urządzenia lub sprzęt, które są niezbędne do realizacji i powodzenia projektu. 

Poziom cross-financingu może wynieść maksymalnie 10% wydatków kwalifikowanych projektu, jednak w niektórych przypadkach – zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców konkretnych programów – może wynosić 15%. Przekroczenie dopuszczalnej kwoty wydatków na cross-financing określonej we wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonym do realizacji, skutkuje zaliczeniem ich do kosztów niekwalifikowanych czyli niefinansowanych z dotacji

Wydatki możliwe do zakwalifikowania w ramach cross-financingu

W ramach cross-financingu można uwzględnić wydatki na:

  1. zakup oraz leasing sprzętu (uwzględniony jest tu zarówno leasing finansowy – gdy zawierana jest umowa leasingu, zgodnie z którą ryzyko oraz pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przeniesione są na beneficjenta współfinansowanego projektu jak i zwrotny – gdy placówka ma do czynienia z powiązaniem umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży; leasingobiorca sprzedaje posiadane aktywa firmie leasingowej, z zastrzeżeniem, że nie zostało ono kupione ze środków publicznych i równocześnie uzyskuje prawo do jego dalszego użytkowania, na warunkach ustalonych w umowie leasingu). Wnioskodawca może pozyskać sprzęt w celu przeprowadzenia szkoleń lub innych zadań projektu,
  2. dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy pod kątem realizacji szkoleń lub innych zadań w ramach projektu (np. przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych, które uczestniczyć będą w działaniach projektowych).

Szacowanie kosztów

W przypadku zastosowania cross-financing NZOZ jest zobowiązany do oszacowania kosztów z nim związanych i do wskazania ich we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w części dotyczącej budżetu.

Warto pamiętać, że wydatki ponoszone w związku z „finansowaniem krzyżowym” powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równości szans, której przestrzeganie jest jedną z podstawowych zasad EFS.


Informacje na temat możliwości stosowania metody cross-financing są umieszczone w Wytycznych dla Wnioskodawców każdego z programów krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych.  


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej