Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dezynfekowanie i sterylizowanie narzędzi w ZOZ

Łukasz Siudak | 2011-05-16
Personel ZOZ przy dezynfekcji i sterylizacji narzędzi musi przestrzegać rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Odpowiednie procedury  wskazano również w Polskich Normach - tzw. PN, które są  głównie tłumaczeniem norm prawa unijnego.

Katalog Polskich Norm


Wymogi dotyczące dezynfekcji i sterylizacji dla personelu medycznego wynikają z następujących norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, które są dostępne odpłatnie na stronach internetowych tej instytucji:
1)    PN - EN 554 - sterylizacja wyrobów medycznych - walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji parą wodną,
2)    PN - EN 866-1 - biologiczne systemy badania sterylizatorów i procesów sterylizacji - wymagania ogólne,
3)    PN - EN 867-1 - niebiologiczne systemy do stosowania w sterylizatorach - wymagania ogólne,
4)    PN - EN 868-1 - materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobu medycznego przeznaczone do sterylizacji - wymagania ogólne,
5)    PN - EN ISO 14161 - sterylizacja wyrobów medycznych służących ochronie zdrowia - wskaźniki biologiczne,
6)    PN - EN ISO 15882 - sterylizacja wyrobów medycznych służących do ochrony zdrowia - wskaźniki chemiczne,
7)    PN - EN 13060 - podział cykli sterylizacyjnych:
a.    cykl B - przeznaczony dla wszystkich narzędzi opakowanych i nie opakowanych o różnej budowie,
b.    cykl N - dla narzędzi litych, nie opakowanych,
c.    cykl S - ściśle określony przez producenta dla określonego rodzaju narzędzi.


PN nie są prawem powszechnie obowiązującym, a jedynie wytycznymi dla działań organów kontroli. Są one tłumaczeniem norm europejskich, tzw. EN, lub doprecyzowuję kwestie, które nie zostały ujęte w EN.

Zasady dotyczące dezynfekcji i sterylizacji narzędzi

Zasady dotyczące dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, które wynikają z PN rozstrzygają kwestie: właściwej higieny dłoni w czasie wykonywania pracy. Oznacza to zakaz noszenia biżuterii i długich paznokci, wodoodporne opatrunki na ewentualnych skaleczeniach, częste mycie rąk (przed przystąpieniem do pracy, przyjęciem pacjenta, założeniem lub zdjęciem rękawiczek, po zakończeniu pracy). Konieczne jest także odseparowanych miejsc do mycia rąk i do mycia narzędzi
Dezynfekcja narzędzi powinna przebiegać z zastosowaniem następujących wytycznych:
•    - stosowanie odpowiednich pojemników do przygotowania roztworu dezynfekującego
•    - jednokrotne używanie roztworu
•    - umycie pojemnika po wykonanej dezynfekcji
•    - wykonywanie dezynfekcji z zasłoniętą twarzą , w foliowym fartuchu
•    - po dezynfekcji dokonanie sterylizacji narzędzi w specjalnych urządzeniach, tzw. suszarkach.

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej materiały sterylne mogą być dostarczane ze sterylizatorni zlokalizowanej poza zakładem posiadającej system zarządzania jakością (ISO lub GMP) i gwarantującej wykonanie wyrobu sterylnego lub z centralnej sterylizatorni, którą zaopatruje zakład.
Niemal wszystkie mniejsze zakłady opieki zdrowotnej ze względów ekonomicznych korzystają z zewnętrznych źródeł sterylizacji narzędzi.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej