Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konsekwencje zmiany ustawy o działalności leczniczej

Michał Waszkiewicz | 2011-04-28
Konsekwencje zmiany ustawy o działalności leczniczej

Jeśli prezydent podpisze ustawę o działalności leczniczej, wejdzie ona w życie  1 lipca 2011r. Wprowadza ona dalekosiężne zmiany w funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej, sposobach ich zakładania i finansowania. Sprawdź, czy te przekształcenia wpłyną na kształt Twojego ZOZ.

Wątpliwości i niejasny status prawny ZOZ w istniejącym stanie prawnym skłoniły ustawodawcę do zaprojektowania kompleksowych zmian w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia.

Podmioty lecznicze

W nowej ustawie określono podmioty, które będą mogły prowadzić działalność leczniczą. Należą do nich: wszyscy przedsiębiorcy, określeni zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego oraz w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Ponadto ustawodawca wymienia inne podmioty:

  • jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe lub instytucje gospodarki budżetowej
  • SPZOZ
  • instytuty badawcze
  • fundacje i stowarzyszenia, które w statucie określiły wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia jako swój cel
  • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe – w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą.

Ważne: SPZOZ nie są przedsiębiorcami, jednak mają możliwość prowadzenia działalności leczniczej.

Jednostki sektora finansów publicznych będą miały status zbliżony do statusu podmiotów prowadzących działalność leczniczą, jednak nie będą przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dzięki temu nie będą musiały rejestrować się w rejestrze przedsiębiorców.

Ogólną konsekwencją nowej ustawy jest brak konieczności powoływania niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmioty, które chcą prowadzić działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.  Jego funkcję przejmie przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Tendencja ta ma na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności w zakresie opieki zdrowotnej.
Wciąż będzie obowiązywał obowiązek rejestracji wykonywania działalności leczniczej zaś osobą odpowiedzialną za zarządzanie podmiotem leczniczym nadal będzie jego kierownik.

Zmiany w finansowaniu - nowe obowiązki dla SPZOZ

Najdalej idącą zmianą w nowej ustawie jest nałożenie na samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej obowiązku pokrywania ujemnego wyniku finansowego, jaki dana placówka wykaże w sprawozdaniu finansowym. Jeżeli placówka nie jest w stanie tego dokonać, obowiązek ten przechodzi na podmiot, który utworzył zakład.
Jeśli zobowiązanie wynikające ze sprawozdania nie zostanie pokryte w ciągu 3 miesięcy od jego złożenia zakład powinien w ciągu 12 miesięcy zmienić swoją formę organizacyjno-prawną lub podjąć uchwałę o likwidacji.
Dyskusyjną kwestią jest ustalenia krótkiego, bo zaledwie 3miesięcznego terminu na uregulowanie ujemnego wyniku finansowego. Przepis nie przewiduje żadnych odstępstw i możliwości przedłużenia tego okresu. Najprawdopodobniej spowoduje to konieczność komercjalizacji wielu zakładów opieki zdrowotnej.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA I DANE OSOBOWE PACJENTA - nowa publikacja! Sprawdź!


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej