Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami - recenzja

www.abc.com.pl | 2011-04-20
Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami - recenzja

FARMAKOEKONOMIKA I OCENA TECHNOLOGIIMEDYCZNYCH W GOSPODAROWANIU LEKAMI

 

Recenzjaprof. Nowakowska

 

Dochwili obecnej na temat farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych pojawiło
się w Polsce niewiele pozycji, w których tak kompleksowo poddano by ocenierynek leków, składowe oceny technologii medycznych oraz zwrócono uwagę na rolefarmakoekonomiki
i oceny technologii medycznych w gospodarowaniu lekami.

 

Tematykaporuszanych zagadnień jest w ocenianej przeze mnie książce bardzo szeroka - autorwprowadza czytelnika w świat pojęć farmakoekonomicznych i istotę młodej gałęzinauki, jaką jest właśnie farmakoekonomika. Niekiedy przedstawiane problemy sątrudne i wymagają
od czytelnika wiedzy z wielu różnych dziedzin; niemniej jednak książka daje solidnepodstawy
do zrozumienia istoty farmakoekonomiki, jej roli w racjonalnym finansowaniusłużby zdrowia. Tematyka zagadnień poruszanych w podręczniku umożliwia łatwydostęp do najbardziej aktualnych informacji związanych z rolą i znaczeniem farmakoekonomikiw podejmowaniu wielu decyzji dotyczącej m.in. racjonalnego  gospodarowaniaproduktami farmaceutycznymi.

 

W rozdziale I autor przedstawia rynekleków w Polsce na tle innych krajów Wspólnoty Europejskiej, podkreślając, iż  w Polsce charakteryzuje się on  dużą dynamiką wzrostu tak pod względemnominalnym jak i realnym. Autor zwraca uwagę, iż większą cześć sprzedaży wartościowo stanowiąleki generyczne, a dodać należy, iż udział w sprzedaży leków oryginalnych wstosunku
do odtwórczych jest ważny z punktu widzenia podejmowania decyzji o finansowaniu leków wPolsce. Na rynku aptecznym dominują leki stosowane w leczeniu chorób układu sercowo - naczyniowego, choróbmetabolicznych i neurologicznych, stądduże zainteresowanie raportami HTA i analizami farmakoekonomicznymi decydentów odpowiedzialnych zarefundacje leków stosowanych
w chorobach zaliczanych do chorób cywilizacyjnych . Rynek szpitalny kieruje sieinnymi zasadami, decyzje podejmowane są na szczeblu centralnym i częściowo lokalnym w ramachtworzenia receptariusza szpitalnego.

Wrozdziale II przedstawiono zasady przeprowadzenia oceny technologii medycznych, zwróconouwagę na stosowanie zasad EBM w ocenie technologii medycznych oraz w formułowaniu wytycznychtechnologii medycznych, przedstawiono wiele znanych pojęć z zakresufarmakoekonomiki, podkreślono role farmakoekonomiki i oceny technologii medycznychw refundacji i ustalaniu cen w Polsce i w innych krajach UE. Rozdział tennapisany w aspekcie dydaktycznym, jest niezwykle przydatny dla młodychpracowników naukowych.

 

Wrozdziale III autor omówił mechanizmy ustalania cen i refundacji leków funkcjonującew Unii Europejskiej oraz w innych krajach. Uważam, iż bardziej przydatne byłobyskupić się na roli farmakoekonomiki i analiz HTA dotyczących cen leków irefundacji w Polsce i dla porównania oraz wyciągnięcia ewentualnych wniosków przedstawićjak te mechanizmy kształtują się
w innych krajach, szczególnie, że państwa członkowskie prowadzą niezależną politykęlekową.

 

Wcelu ewentualnej weryfikacji systemu zalecającego wykorzystanie HTA ifarmakoekonomiki
w podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarowanie lekami autor opisał wrozdziale IV wyniki badan empirycznych, w których wzięło  udział 374 osób. Za cenny z punktu widzeniarozwoju farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych uważam podrozdział 4.2,w którym autor dokonał analizy barier utrudniających implementacje analiz farmakoekonomicznychdla potrzeb podmiotów odpowiedzialnych za zarządzania lekami.

 

Biorącpod uwagę, iż w obecnej chwili wszystkie oryginalne leki ubiegające się orefundację poddawane są ocenie przez AOTM według ogólnie przyjętych wytycznych cennejest przedstawienie przez autora roli AOTM w ocenie technologii medycznych;autor w rozdziale VI zwraca uwagę, iż w przyszłości powinno nastąpić jasneokreślenie kompetencji AOTM w ustawie ministra zdrowia, wzmocnienie kadrowe,zwiększenie poziomu finansowania czy zacieśnienie współpracy międzynarodowejnp. przez udział w pracach Europejskiej Sieci Oceny Technologii Medycznych.Autor zwraca również uwagę, iż najczęściej wskazywanym typem oceny jest analizaużyteczności kosztów, która łączy w sobie długość życia i jego jakość.

 

Wrozdziale VI autor zwraca uwagę na znaczenie farmakoekonomiki (analiz farmakoekonomicznychi oceny technologii medycznych) dla przemyslu farmaceutycznego orazporusza kwestie etyczne związane z wykonywaniem i ocena analiz farmakoekonomicznych.Jest to bardzo ważny rozdział nawiązujący do Kodeksu Etyki PTFE, któryobejmuje kwestie etyczne dotyczące postępowania w zakresie prowadzenia badań, sponsorowaniabadań naukowych, publikacji, rozpowszechniania wyników, oraz określa zasadywspółpracy pomiędzy osobami zaangażowanymi w prace badawcze, podkreśla, iż  przestrzeganie opisanych standardów winno byćobligatoryjne. Autor nawiązuje również do zasad zawartych w Kodeksie EtykiLekarskiej i Kodeksu Etyki Aptekarza i zwraca uwagę na

przestrzeganiezachowań etycznych w trakcie wykonywania służby medycznej na rzecz pacjentów.

 

Wszystkie wymienione rozdziały napisane są zdużą znajomością przedmiotu, na wysokim poziomie merytorycznym, w oparciu o właściwie dobrany materiał,przejrzyście od strony redakcyjnej.

 

„Komentarzdo ustawy o prawie farmaceutycznym”

Autor: MarcinCzech

Format: A5, s. 296, oprawa twarda

ISBN: 978-83-264-0416-0

Cena: 69 zł

 

WydawnictwoWolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Płocka 5a

01-231 Warszawa

Tel. 022 535 80 00

e-mail:obsluga.klienta@wolterskluwer.pl

Księgarniainternetowa:

e-mail: profinfo@wolterskluwer.pl