Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Błąd medyczny. Roszczenia pacjenta wobec lekarza lub zoz-u z tytułu błedu. Procedura postępowania. Rola lekarza w sporze sądowym - pozwany i świadek

www.abc.com.pl/zdrowie
6 maja w siedzibie Woltersw Kluwer Polska odbędzie się szkolenie dotyczące błędu medycznego. Ma ono na celu wskazanie wymagań w zakresie przygotowania procesu leczenia a w razie skierowania przez pacjenta roszczenia zasad prawidłowego postępowania i możliwości minimalizacji kosztów postępowania.

Program:

1.Standardy postępowania medycznego - regulacje prawne (stan obecny).

2.Istota błędu medycznego - próba definicji i rodzaje błędu.
a)błąd diagnostyczny;
b)błąd leczniczy;
c)błąd organizacyjny.

3.Błąd medyczny a negatywne następstwa procesu medycznego (tzw. zwykłe powikłania). Przewidywalne powikłania a zakres informacji i zgody na leczenie.

4.Prawa i obowiązki lekarza i pacjenta we wstępnej fazie leczenia:
a)prawo do informacji o stanie zdrowia i rokowaniach;
- zakres informacji;
- adresat informacji;
- prawo odstąpienia od informacji;
- prawo do nieinformowania;

b)prawo do zgody na leczenie
- obowiązek uzyskania zgody;
- treść zgody a modyfikacja planu leczenia;
- zgoda na poszczególne procedury;

c)prawo do informacji o następstwach;
- możliwe zdarzenia niepożądane;
- zasady postępowania;
- skutki działania bez zgody pacjenta.

5.Konsekwencje błędu medycznego w świetle prawa:
a)konsekwencje na gruncie prawa cywilnego;
b)odpowiedzialność prano-karna;
c)odpowiedzialność zawodowa.

6.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

7.Dochodzenie przez pacjenta roszczeń w przypadku błędu medycznego.
a) postępowanie likwidacyjne;
- kierowanie sprawy do postępowania przed zakładem ubezpieczeń;
- postępowanie wewnątrzzakładowe;
- dokumentacja medyczna i ogólne zasady procedowania w trakcie postępowania likwidacyjnego;
b) postępowanie sądowe;
- wytoczenie powództwa;
- odpowiedź na pozew;
- wnioskowanie dowodów w procesie cywilnym;
- dowód z zeznań lekarza - zasadność dowodu, zasady składania zeznań, przebieg zeznań.

8.Szacowanie uszczerbku na zdrowiu i rzeczywistej szkody.
a)uszczerbek na zdrowiu;
b)długotrwałe leczenie;
c)utrata zdolności zarobkowania;
d)tzw. "szkoda moralna";
e)renta i renta wyrównawcza;
f)zadośćuczynienie.

9.Rola dokumentacji medycznej w dochodzeniu roszczeń i ustalaniu odpowiedzialności.

10.Rola opinii biegłego sądowego oraz opinii prywatnych w dochodzeniu roszczeń.