Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ | 2011-04-06
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat

Ustawa o działalności leczniczej: Senat uchwalił systemową regulację wprowadzającą  zmiany w zakresie zasad organizacji systemu ochrony zdrowia oraz funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

31 marca 2011 r. Senat uchwalił ustawę o działalności leczniczej (wprowadzono do niej 65 poprawek, m.in. tę zmieniającą datę wejścia w życie ustawy na 1 czerwca 2011 r.). Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

W  ustawie wprowadzono rezygnację z zakładu opieki zdrowotnej, jako dominującej  formy prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Wprowadzono i zdefiniowano pojęcia:
• działalności leczniczej,
• podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
• podmiotu leczniczego,
• praktyki zawodowej
 
Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem ich zaniechania.

Status przedsiębiorcy dla podmiotów leczniczych

Zgodnie z ustawą, podmioty wykonujące działalność leczniczą będą mieć status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. W tej grupie znajdą się również przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,  podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Ta kategoria podmiotów wykonujących działalność leczniczą będzie dzielić  zasadniczo na dwie grupy: podmioty lecznicze i praktyki zawodowe.

Ustawa zakłada, że Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej lub wojewodę, może utworzyć podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej lub jednostki budżetowej. Jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej lub jednostki budżetowej.
Ustawa dopuszcza również możliwość utworzenia spółki kapitałowej w celu wykonywania działalności leczniczej przez uczelnię medyczną. Wartość nominalna udziałów lub akcji w takiej spółce należących łącznie do uczelni medycznych nie może stanowić mniej niż 51 % kapitału zakładowego spółki.

Dowiedz się więcej, jak skutecznie zarządzać ZOZ. Fachowe porady w zasiągu Twojej ręki!

Rodzaje działalności leczniczej

W ustawie wymieniono następujące rodzaje działalności leczniczej:
• świadczenia szpitalne,
• stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
• świadczenia ambulatoryjne.

Zgodnie z tym podziałem, działalność lecznicza może być wykonywana we wszystkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, przy czym szczególne regulacje wprowadzono dla prowadzenia działalności szpitalnej. Mogą ją prowadzić samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka budżetowa, albo spółka kapitałowa. Ponadto ustawa usankcjonuje prawnie szpitale, które udzielają świadczeń zdrowotnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin tzw. szpitale jednego dnia. Jest to forma organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych pozwalająca maksymalizować sprawność działania szpitala i wykorzystanie jego zasobów, przy zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta gwarantowanego przez stacjonarny charakter podmiotu.

Przekształcenia szpitali w spółki

Zgodnie z ustawą, podmiot prowadzący SPZOZ w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej musi pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu.
W przypadku gdy tego nie zrobi, w 12 miesięcy musi  podjąć decyzję o zmianie formy organizacyjno–prawnej zakładu opieki zdrowotnej. Likwidacja nie może trwać jednak dłużej niż rok od jej rozpoczęcia. Przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową pozwala na zmianę formy prawnej bez konieczności likwidacji zakładu. Spółka, która powstanie w drodze przekształcenia, stanie się następcą prawnym zakładu, wstąpi w jego prawa i obowiązki. Będzie też spółką użyteczności publicznej.

Ustawa uwzględnia także zapisy dotyczące finansowego wsparcia SPZOZ, które będą przekształcały się w spółki. Wsparcie to adresowane jest do podmiotów tworzących, które dokonają przekształcenia na zasadach określonych w ustawie do 31 grudnia 2013 r. Elementami wsparcia będą umorzenia zobowiązań publicznoprawnych oraz udzielenie dotacji podmiotom tworzącym w wysokości wartości umorzonych, wynikających z ugody, kwoty głównej lub odsetek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych, a także wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, zgodnie z ustawą o pomocy publicznej i restrukturyzacji, pozostałych do spłaty.

Od dnia wejścia w życie  ustawy nie będą mgły być  tworzone nowe SPZOZ, a wszystkie publiczne zakłady działające na podstawie dotychczasowych przepisów staną się podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami.

Obowiązki kierowników ZOZ

W terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy kierownicy muszą dostosować działalność i statut oraz regulamin placówek do obowiązujących przepisów, a także dokonać zgłoszenia
do rejestru. NZOZ z dniem wejścia w życie ustawy staną się przedsiębiorcami podmiotów leczniczych.
Podmioty prowadzące działalność leczniczą muszą dostosować pomieszczenia i urządzenia (wymogi określi rozporządzenie Ministra Zdrowia) najpóźniej do 31 grudnia 2016 r. 
Do 1 maja 2014 r. wydłużono także obowiązywanie skróconego czasu pracy pracowników komórek organizacyjnych radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów.

Nowa publikacja o dokumentacji medycznej! SPRAWDŹ!

 Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej