Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak magazynować odpady medyczne w pomieszczeniach ZOZ

Łukasz Siudak, prawnik, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego | 2011-03-30
Jak magazynować odpady medyczne w pomieszczeniach ZOZ

Jak przechowywać odpady medyczne w gabinetach i innych pomieszczeniach w placówkach medycznych?

W pomieszczeniach ZOZ, w których są magazynowane odpady medyczne, w miejsce instalacji podciśnieniowej można zainstalować zwykłą instalację grawitacyjną, pod warunkiem magazynowania odpadów w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach. Taką zmianę w przepisach wprowadzono w ubiegłym roku.

Ustawodawca zdecydował o zliberalizowaniu wymogów technicznych i ogólnobudowlanych dla pomieszczenia, zezwalając na:
  • możliwość wprowadzenia w miejsce instalacji podciśnieniowej, zwykłej instalacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadów w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych,
  • odstąpienie od wymogu posiadania w pomieszczeniu umywalki wraz z ciepłą i zimną wodą, dozownikiem i ręcznikami i dopuszczenie, aby urządzenia te znajdowały się w sąsiedztwie pomieszczenia – w praktyce w pomieszczeniu obok lub naprzeciwko pomieszczenia magazynu odpadów,
  • brak wyodrębnienia miejsca na stanowiska dla wydezynfekowanych kontenerów i środków transportu.  

Worki lub pojemniki z gabinetów, sal zabiegowych, laboratoriów lub innych pomieszczeń medycznych powinny być wymieniane/opróżniane w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co 72 godziny (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi).

Magazynowanie w przenośnych urządzeniach chłodniczych

Ponadto w związku z przegranym przez Państwową Inspekcję Sanitarną - na podstawie poprzedniego rozporządzenia - procesem o sposób magazynowania odpadów w specjalnie do tego wyznaczonych pomieszczeniach Minister Zdrowia dopuścił, aby odpady z miejsc ich wytwarzania były magazynowane w przenośnych urządzeniach chłodniczych. 

Wymienione urządzenie chłodnicze powinno:
  • mieć wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcje,
  • być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt,
  • być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych (§ 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi).


Czas, w jakim można magazynować odpady w pomieszczeniu

Dla odpadów z grupy 18 01 02* (części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania) magazynowanie może się odbywać tylko w temperaturze do 100C i nie dłużej niż do 72 godzin. Poprzednie rozporządzenie zakładało przechowywanie tego typu odpadu (jak i wszystkich odpadów z grupy tzw. zakaźnych) do 14 dni w wymienionej temperaturze, lecz dopuszczało także temperaturę wyższą dla magazynowania przy uwzględnieniu opróżniania pojemników przynajmniej, co 48 godzin. 

Ważne
Utrzymywanie temperatury poniżej 100C w pomieszczeniu może być nie lada wyzwaniem dla urządzeń klimatyzacyjnych stosowanych przez zakłady opieki zdrowotnej. W związku z tym w praktyce jedynie uzasadnionym ekonomicznie i technologicznie rozwiązaniem będzie korzystanie z przenośnych lub stałych szczelnych urządzeń chłodniczych. 

Odpady z grup: 18 01 06* (chemikalia, w tym odczynniki zawierające substancje niebezpieczne), 18 01 08* (leki cytototoksyczne i cytostatyczne), 18 01 10*(odpady amalgamatu dentystycznego) muszą być magazynowane w temperaturze od 100C do 180C, jeśli mają być przechowywane do 72 godzin, a w wypadku ich magazynowania w temperaturze do 100C – nie dłużej niż 30 dni.

Odpady pozostałe o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 mogą być magazynowe tak długo jak pozwalają na to ich właściwości, nie dłużej jednak niż 30 dni.

Podstawa prawna:
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi tekst jednolity - Dz.U. nr 139, poz. 940,
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz.U. nr 112, poz. 1206.

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej