Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Prywatna placówka odpowiada za błąd lekarza solidarnie

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ | 2011-03-29
Prywatna placówka odpowiada za błąd lekarza solidarnie

W sytuacji gdy lekarz jest zatrudniony na kontrakcie w szpitalu niepublicznym, placówka i lekarz odpowiadają solidarnie za błędy w sztuce - orzekł w wyroku Sąd Najwyższy (sygn. akt IV CSK 308/10).

Rodzice dwuletniej Joanny S., która od 2004 r. znajduje się w stanie wegetatywnym, wystąpili z  powództwem cywilnym o rentę i odszkodowanie . Stan dziecka jest skutkiem interwencji lekarskiej, którą przeprowadziła lekarz w niepublicznym szpitalu w Olecku.
Proces karny potwierdził winę lekarki, a sąd cywilny w obu instancjach przyznał poszkodowanej miesięczną rentę w wysokości 6 tys. zł oraz jednorazowe odszkodowanie - 150 tys. zł. Z ubezpieczenia szpitala i lekarki wypłacono ponadto 350 tys. zł.


Odwołanie do Sądu Najwyższego 
Pozwani odwołali się do Sądu Najwyższego, kwestionując solidarną odpowiedzialności publicznego ZOZ i lekarza. W opinii adwokata ZOZ, lekarka prowadziła działalność gospodarczą i jako przedsiębiorca sama odpowiada za wyrządzoną szkodę. Lekarka natomiast żądała zmniejszenia wysokości renty, którą wypłacała ze swoich poborów. SN oddalił kasacje.

Zdaniem sądu, wbrew stanowisku przedstawiciela ZOZ, umowa kontraktowa zawarta między lekarzem a placówką zdrowia nie eliminuje odpowiedzialności placówki zdrowia. Wynika to z interpretacji art. 430 Kodeksu cywilnego. Kto powierza na własny rachunek wykonanie czynności osobie, która podlega jego kierownictwu, jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby. 

Lekarka, która popełniła błąd medyczny, działała na rzecz szpitala, ma tu więc zastosowanie także art. 35 ust. 5 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, który zasadniczo dotyczy placówek publicznych. Zgodnie z nim, odpowiedzialność za wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia szkodę ponoszą solidarnie udzielający zamówienie i przyjmujący zamówienie. Lekarka była na kontrakcie, ale działała na rachunek szpitala, który z nią podpisał umowę. 

Podstawa prawna:
  • art. 430 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm., 
  • art. 35 ust. 5 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej