Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Z jakimi roszczeniami ZOZ mogą występować w postępowaniu grupowym

Anna Zubkowska, adwokat | 2011-03-18
Z jakimi roszczeniami ZOZ mogą występować w postępowaniu grupowym

O jakie  roszczenia można dochodzić w kilka placówek? Czy zakłady opieki zdrowotnej mogą dochodzić zapłaty za nadwykonania w postępowaniu grupowym? 

Jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń z tytułu nadwykonań zakłady opieki zdrowotnej nie mogą korzystać z przepisów ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Wspólnie mogą wystąpić do sądu w przypadku szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny lub z tytułu czynów niedozwolonych

W sprawach, w których dochodzone są roszczenia jednego rodzaju i występuje z nimi co najmniej 10 placówek medycznych, a roszczenie oparte jest na tej samej podstawie faktycznej, mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. 

Ma ona zastosowanie m.in. 
  • w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów, 
  • z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 
  • z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych. 

Jeśli zatem co najmniej 10 zakładów opieki zdrowotnej chciałoby skorzystać z tych przepisów, w związku z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bądź z wynikającą z czynów niedozwolonych, pozew grupowy byłby możliwy. 

Nadwykonania
W przypadku nadwykonań brak możliwości skorzystania z tej drogi wynika nie tylko z okoliczności, że sprawy te nie mieszczą się we wskazanych kategoriach spraw, w których dopuszcza się pozew zbiorowy, ale także trudno byłoby ujednolicić wysokość roszczeń poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej. 

Postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego z członków grup została ujednolicona przy uwzględnieniu okoliczności sprawy.


Czyny niedozwolone
Nie ma przeszkód, aby zakłady opieki zdrowotnej składały pozwy grupowe dochodząc odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych – ustawa w tym przypadku nie zawiera żadnych ograniczeń. Możliwe są zatem pozwy grupowe w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego i za szkodę wyrządzoną przez wydanie aktu normatywnego, bądź niewydanie aktu, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa (art. 4171 k.c.).

Nadużycie pozycji dominującej 
Postępowanie grupowe jest także możliwe w przypadku, gdy roszczenie dotyczy czynu niedozwolonego polegającego na nadużyciu pozycji dominującej. Dla zakładów opieki zdrowotnej okoliczność ta ma znaczenie, o tyle, że Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w grudniu 2010 r. wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o zbadanie, czy Narodowy Fundusz Zdrowia nie stosuje praktyk monopolistycznych w postępowaniu przy zawieraniu umów na świadczenia z praktykami lekarskimi i dentystycznymi. W przeszłości UOKIK nakładał na NFZ kary za nadużywanie pozycji dominującej na krajowym rynku organizowania świadczeń zdrowotnych. W 2007 r. UOKIK stwierdził, że NFZ wykorzystał swoją pozycję i ustalił ceny na usługi dentystyczne w oderwaniu od ich rzeczywistych kosztów. 

Ponadto nie przedstawił wiarygodnych danych uzasadniających ustalenie opłat na tak niskim poziomie. UOKiK ocenił, że mogły być one zaniżone nawet o 25 proc. Ustalił też, że metoda ustalania cen nie została oparta na analizie kosztów świadczeń dentystycznych. Zapłata za świadczenie powinna gwarantować pokrycie jego kosztów i zapewnić uczciwy zysk, a NFZ zmusił wówczas kontrahentów do dofinansowania usługi z własnych środków. W 2009 r. UOKIK nałożył na NFZ karę za przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na rynkach usług świadczeń zdrowotnych, wskutek przyjęcia za kryterium oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej okoliczności realizowania przez oferenta, w dniu złożenia oferty, leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia i nakazał zaniechania jej stosowania. 

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".

Podstawa prawna:
  • art. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym - Dz.U. z 2010 r. nr 7, poz. 44,
  • art. 417 i 4711 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.,
  • decyzje UOKIK RWA 9/2009, DOK3-411/1/04/EP.
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej