Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak przygotować ZOZ do wdrożenia ISO 9001:2008

Dariusz Chmielewski, prezes zarządu firmy konsultingowej w Warszawie | 2011-03-16
Jak przygotować ZOZ do wdrożenia ISO 9001:2008

Jakie prace należy podjąć na wstępnym etapie opracowywania systemu zarządzania jakością w ZOZ, zgodnego z normą ISO 9001:2008,  jeszcze przed jego wdrożeniem?

Pierwszy krok to przeprowadzenie diagnozy stanu placówki, która pozwoli ocenić aktualny system zarządzania w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001:2008. Wyniki pokażą, czy i w jakim stopniu dotychczasowy system spełnia wymagania normy oraz co wymaga uzupełnienia czy poprawy.

Analiza wstępna może być przeprowadzona przez konsultanta, który będzie brał następnie udział w opracowaniu i wdrażaniu systemu, jak również przez uprawniony personel placówki medycznej. Ten pierwszy wariant może być w niektórych przypadkach bardziej efektywny, gdyż konsultant ma możliwość obiektywnej, zewnętrznej oceny placówki i jego spojrzenie na obecny system będzie pełniejsze i bardziej skorelowane ze specyfiką poszczególnych wymagań normy ISO 9001:2008.

Ważne
Wynikiem dobrze przeprowadzonej analizy wstępnej powinien być raport określający stan obecnego systemu w stosunku do wymagań normy z sugestią działań eliminujących niezgodności oraz szczegółowy harmonogram wdrażania systemu w placówce.

Poznaj Skuteczne Metody Zarządzania ZOZ. Zapisz się na Bezpłatny E-biuletyn!

Istotne jest, aby analiza wstępna była już początkiem budowy system zarządzania jakością, a nie tylko formalnym stwierdzeniem stanu placówki. Analiza nie powinna mieć charakteru jedynie formalnego przeglądu wymagań normy w stosunku do stanu placówki i stwierdzenia „spełnia – nie spełnia” wymagania (tak niestety wygląda to jednak najczęściej w praktyce), lecz powinna wejść głębiej w specyfikę placówki i to właśnie przez tę specyfikę osoba przeprowadzająca analizę powinna spojrzeć na poszczególne wymagania normy.

Właściwie przeprowadzona analiza wstępna w odniesieniu do wymagań zawartych w normie – niezależnie czy jest ona przeprowadzona własnymi siłami czy z pomocą z zewnątrz – ma istotne znaczenie dla następnych etapów wdrażania systemu zarządzania jakością, gdyż wskazuje obszary krytyczne w placówce, w których następuje największe odchylenie od wymagań normy, aby na te właśnie obszary położyć szczególny nacisk w późniejszych pracach wdrożeniowych.

Opracowanie polityki i celów jakości

Jest to jeden z najistotniejszych, ale i najtrudniejszych etapów opracowania systemu. Dobry system zarządzania powinien zawierać wyraźne przełożenie misji, wizji, strategii, polityki i celów działania placówki na poziomy procesów, komórek organizacyjnych aż do stanowisk pracy, zachowując przy tym zasadę, że im niższy poziom, tym cele powinny być bardziej skonkretyzowane i szczegółowo opisane, gdyż tam właśnie odbywa się rzeczywista realizacja celów placówki.

Ważne
Polityka jakości powinna być częścią całości polityki i strategii ZOZ, dlatego niezbędne jest zaangażowanie najwyższego kierownictwa w jej ustanowienie, z uwzględnieniem zobowiązania do ciągłego doskonalenia, ustanowienia przeglądu celów jakościowych oraz zapewnienia zasobów na realizację systemu zarządzania jakością.

Określenie celów jakości ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego działania placówki. Kiedy cele są właściwie określone, kierownictwo otrzymuje sprawne narzędzie monitorowania, oceny i kontroli działania placówki. Cele muszą być mierzalne i spójne z polityką jakości oraz muszą być ustanowione na odpowiednich poziomach, jeśli pozwalają na to zasoby, którymi dysponuje ZOZ.

Przykład 1
Cele mogą dotyczyć np. poprawy bezpieczeństwa pacjenta (śmiertelność, powrót na OIT/OIOM, zgony okołooperacyjne, reperacje, hospitalizacje po chirurgii jednego dnia, rehospitalizacje, długość pobytu, ekspozycja zawodowa na IPIM), poprawy wskaźników ekonomicznych.

Pierwszy profesjonalny serwis dla Kadry Zarządzającej w służbie zdrowia! Sprawdź

Opracowanie mapy procesów

W każdej placówce medycznej istnieje sieć procesów, którymi należy zarządzać, weryfikować je i ciągle ulepszać. Żeby wejść na drogę koncentrowania się na procesach, placówka powinna zrobić cztery kroki.

1. Rozpoznanie i nazwanie procesów.

W tym celu zaleca się postępowanie według poniższego schematu:

  • identyfikacja istniejących procesów,
  • określenie powiązania pomiędzy procesami,
  • określenie właścicieli procesów.

Najczęściej w praktyce procesy możemy podzielić na kilka grup:

  • procesy główne – bezpośrednio komunikują się z pacjentem oraz odpowiadają za realizację usługi medycznej. Przykładowo: przyjęcie pacjenta, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, lecznictwo szpitalne, wypis pacjenta,
  • procesy pomocnicze – są wsparciem dla procesów głównych w ich właściwym funkcjonowaniu. Przykładowo: gospodarka odpadami medycznymi, transport pacjentów, utrzymanie warunków higieniczno-sanitarnych, nadzór nad gospodarką lekiem,
  • procesy zarządzania – mają na celu monitorowanie funkcjonowania placówki i podejmowanie odpowiednich działań w celu jej doskonalenia. Przykładowo: budowa i zarządzanie strategią, doskonalenie systemu zarządzania jakością (zarządzanie auditami wewnętrznymi, działania korygujące i zapobiegawcze itp.), zarządzanie informacją, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Po zidentyfikowaniu procesów kolejnym elementem jest określenie wzajemnych powiązań pomiędzy nimi. Wyjście z jednego procesu może być wejściem do następnego procesu.

2. Zapewnienie, że każdy pracownik jest świadomy tych procesów i ich znaczenia dla placówki.

Dla każdego zidentyfikowanego procesu należy określić osobę odpowiedzialną za jego nadzór i doskonalenie. Należy pamiętać, że właściciel procesu powinien mieć odpowiednie uprawnienia, aby mieć realny wpływ na doskonalenie procesu i wpływ na zasoby, jakie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania.

Właściciel procesu jest odpowiedzialny za:

  • opracowanie i nadzorowanie dokumentacji w ramach swojego procesu,
  • określenie niezbędnych zapisów w swoim procesie,
  • analizę skuteczności procesu,
  • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych.

3. Skoncentrowanie się na procesie, to jego pomiar.

Placówka powinna rozpoznać kluczowe miary do oceny swoich procesów.

4. Zarządzanie procesami.

Każdy przyjęty proces wymaga monitorowania oraz oceny jego skuteczności. Optymalizacja procesów jest szczególnie istotna dla właściwego dokumentowania systemu zarządzania jakością.

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej