Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jakie niedociągnięcia mogą spowodować, że NZOZ otrzyma odmowę wpisu do rejestru ZOZ

Łukasz Siudak, prawnik | 2011-02-23
Jakie niedociągnięcia mogą spowodować, że NZOZ otrzyma odmowę wpisu do rejestru ZOZ

Wydanie decyzji odmownej może spowodować niedołączenie do wniosku skierowanego do organu rejestrowego któregoś z wymaganych dokumentów. Sytuacje takie mogą się zdarzyć jednak tylko wtedy, gdy przedstawiciel NZOZ nie uzupełnił braków formalnych na wezwanie organu.

Niezależnie od formy składania wniosku do organu rejestrowego o wpis do rejestru ZOZ, tj. elektronicznie lub w formie tradycyjnej, NZOZ musi załączyć następujące dokumenty (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki medycznej):
 
1. Formularze rejestrowe:

  • wykaz jednostek zakładu,
  • wykaz komórek organizacyjnych zakładu.

2. Dokument tworzący zakład opieki zdrowotnej - w przypadku NZOZ będą to uchwały wspólników.

3. Statut zakładu opieki zdrowotnej zawierający zapisy określające: 

  • nazwę zakładu odpowiadającą zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • cele i zadania zakładu, siedzibę i obszar działania,
  • rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • organy zakładu i strukturę organizacyjną oraz formę gospodarki finansowej (art. 11 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej). Podmiot, który utworzył zakład, zobowiązany jest do sporządzenia takiego dokumentu.

Weź udział w ankiecie! Jakich porad z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia poszukujesz?

4. Opinię inspekcji sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych dla pomieszczeń.

5. Dokument stwierdzający uprawnienia do budynku lub lokalu, w którym prowadzona będzie działalność zakładu opieki zdrowotnej – np. umowę najmu, akt własności, wypis z księgi wieczystej itp.

6. Wypis z właściwego rejestru (KRS) lub z ewidencji działalności gospodarczej - w zależności od przyjętej formy prawnej organu założycielskiego. 
 
7. Zaświadczenie o nadaniu nr NIP i zaświadczenie o nadaniu nr REGON.

Kiedy NZOZ może otrzymać decyzję odmowną

Niedołączenie do wniosku któregoś z wymienionych dokumentów może spowodować wydanie decyzji odmownej przez organ administracji publicznej, lecz jedynie w sytuacji gdy przedstawiciel NZOZ nie uzupełni braków formalnych.

W sytuacjach wyjątkowych organ rejestrowy może odmówić wpisania NZOZ do rejestru, ale „wyjątkowość” ta musi mieć podstawę formalnoprawną.

Więcej  skutecznych metod zarządzania w podległym ZOZ znajdziesz w „Serwisie Kadry Zarządzającej  ZOZ”! Sprawdź

Przykład 1 
Podstawą do odmowy wpisania do rejestru ZOZ niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej może być orzeczony zakaz wykonywania zawodu lekarza przez osobę, która miałaby kierować placówką i została wskazana w schemacie organizacyjnym wnioskodawcy. 

Wpis do rejestru jest decyzją administracyjną (art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego), dlatego organ administracji jest zobowiązany jest zobowiązany działać bez zbędnej zwłoki. W praktyce wydanie decyzji nie powinno trwać dłużej niż 30 dni (sytuacjach wyjątkowych 60 dni), natomiast postępowanie prowadzone w trybie elektronicznym przez Centralny System Rejestrów ZOZ nie powinno przekroczyć żadnego z wymienionych terminów.

Ważne
Jeśli organ administracji publicznej (wojewoda) nie dotrzymuje, któregoś z wymienionych terminów, wnioskodawcy przysługuje skarga do organu wyższego szczebla, w tym wypadku ministra zdrowia.

 Podstawa prawna:

  • ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze m.,
  • ustawa z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego – tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.,
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej - Dz.U. nr 169, poz. 1781 ze zm.

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej