Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zasady odwoływania się do NFZ w związku z kontraktowaniem świadczeń

Anna Zubkowska, adwokat | 2011-02-18
Zasady odwoływania się do NFZ w związku z kontraktowaniem świadczeń

Jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia naruszył zasady przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w wyniku czego interes prawny świadczeniodawcy doznał uszczerbku, placówce medycznej przysługuje prawo wnoszenia protestów i odwołań.

Organ rozpoznający odwołanie nie prowadzi ponownie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lecz rozpoznaje sprawę w odniesieniu do konkretnego podmiotu i konkretnych czynności.

Weź udział w ankiecie! Jakich porad z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia poszukujesz?

Warunkiem uwzględnienia odwołania jest wykazanie przez skarżącą placówkę medyczną takiego naruszenia przez Fundusz zasad postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które godziło w jej interes prawny i spowodowało zaistnienie szkody po stronie skarżącego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 stycznia 2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 950/06 oraz z 21 września 2006 r. sygn. akt VII SA/Wa 1004/06).

Przykład 1

Interes prawny musi być konkretny i rzeczywisty, a nie hipotetyczny. Będzie to np. prawo placówki medycznej do korzystania z normy prawnej wpływającej na jej sytuację, dotyczące zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zasady składania protestu

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej NFZ, która jest powołana do rozpoznania złożonej przez świadczeniodawcę oferty na określone świadczenie,  uzasadniony  protest. Ma na to 7 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Wniesienie protestu skutkuje zawieszeniem postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń do czasu, gdy zostanie on rozpoznany. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

Ważne

Istotne jest wskazanie interesu prawnego i zachowanie terminu 7 dni, gdyż po upływie tego terminu protest oraz odwołanie nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

Zasady składania odwołania

Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może także wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie.

Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu przysługuje - w terminie 7 dni od jej otrzymania - odwołanie do Prezesa Funduszu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Prezes Funduszu rozpatruje odwołanie, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i wydaje decyzję administracyjną w sprawie. Decyzja Prezesa Funduszu podlega natychmiastowemu wykonaniu. Jeżeli Prezes uwzględni odwołanie, przeprowadza się ponownie postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Od decyzji Prezesa Funduszu świadczeniodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Pierwszy fachowy e-biuletyn dla managerów ZOZ za 0 zł. Gratis e-book „VAT w ochronie zdrowia”. Sprawdź!

Ważne

Kierownictwo placówki medycznej powinno pamiętać, że środki odwoławcze nie przysługują na:

  • wybór trybu postępowania,
  • niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,
  • unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna

  • art. 152-154 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej  "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ" 


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej