Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Co może skontrolować sanepid podczas remontu w ZOZ

Dariusz Poznański, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia | 2011-02-16
Co może skontrolować sanepid podczas remontu w ZOZ

Wymagania związane z prowadzeniem remontu w zakładach opieki zdrowotnej nie są uregulowane bezpośrednio.  Przy remoncie w placówce medycznej następuje jednak czasowy brak spełnienia standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dlatego najlepiej czasowo zawiesić funkcjonowanie remontowanej części ZOZ. 

Aktami prawnymi regulującymi tryb i zakres kontroli sanepidu, która może mieć miejsce podczas remontu w placówce medycznej, a także wymagania wobec warunków sanitarno-epidemiologicznych są ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.   

Zakres kontroli

Kontrola w zakładzie opieki zdrowotnej może zostać przeprowadzona po powzięciu informacji o możliwych nieprawidłowościach lub być prowadzona z urzędu, zgodnie z ustalonym planem kontroli na terenie powiatu lub województwa. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej daje możliwość skontrolowania dowolnego obiektu m.in. placówki medycznej w dowolnej porze dnia lub nocy. W zakładach opieki zdrowotnej może wystąpić różna ranga uchybień. W zależności od sytuacji, organem mającym uprawnienia kontrolne może być państwowy powiatowy, wojewódzki, a nawet Główny Inspektor Sanitarny.

Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej określa warunki sanitarno-epidemiologiczne, które mogą być kontrolowane przez Inspekcję Sanitarną. Zawiera ono m.in. zestaw warunków ogólnobudowlanych, które muszą być spełnione przez zakłady opieki zdrowotnej.


Przykład 1

Wymogi, które musi spełnić zakład opieki zdrowotnej:

  • podłogi powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję,
  • połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję,
  • w pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany na całej wysokości powinny być wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcje.
Przy remoncie ścian czy podłóg (malowanie, wymiana wykładzin) następuje czasowy brak spełnienia standardów określonych w wymienionym rozporządzeniu. Praktyka wskazuje, że najlepszym sposobem uniknięcia problemów w takiej sytuacji jest czasowe zawieszenie funkcjonowania oddziału i przeniesienie pacjentów na inne oddziały.


Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej daje inspektorom bardzo szerokie uprawnienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych przez placówkę medyczną, inspektor sanitarny może nakazać usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Ważne

Jeżeli wymagania sanitarno-epidemiologiczne zostały naruszone w ciężki sposób i doprowadziły do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, inspektor może nakazać:

  • unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (czyli np. zamknięcie oddziału, poradni),
  • wyłączenie z eksploatacji środka transportu (np. ambulansu),
  • podjęcie natychmiastowych działań prowadzących do wyeliminowania powstałych nieprawidłowości.
  • W takich sytuacjach decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki, mogących mieć wpływ na stan zdrowia lub życie ludzi, inspektor sanitarny zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach kierownictwo kontrolowanej placówki lub jednostkę albo organ powołany do sprawowania nadzoru nad nią (podmiot, który utworzył zakład).

Instytucja, do której skierowano zawiadomienie, jest zobowiązana powiadomić o podjętych i wykonanych czynnościach właściwego państwowego inspektora sanitarnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, co daje możliwość odwołania się od decyzji do organu wyższej instancji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 122, poz. 851 ze zm.,
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - Dz.U. z 2006 r. nr 213, poz. 1568 ze zm.
Więcej porad znajduje się na stronie internetowej  "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ" 
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej