Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak określić specyfikację istotnych warunków zamówienia dla leasingu finansowego i operacyjnego

Janusz Burkot, prawnik | 2011-02-09
Jak określić specyfikację istotnych warunków zamówienia dla leasingu finansowego i operacyjnego

Najistotniejszą różnicą między leasingiem finansowym a operacyjnym jest fakt, że w pierwszym przypadku przedmiot leasingu, np. aparat USG, po okresie obowiązywania umowy leasingu zakład opieki zdrowotnej nabywa obligatoryjnie, natomiast w drugim przypadku nie jest to obowiązkowe.

Leasing finansowy i operacyjny w wielu aspektach różnią się między sobą, dlatego bardzo ważne jest określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków umowy przewidzianych dla danego rodzaju leasingu. Przesądzają one o charakterze umowy, tj. po pierwsze określają, czy jest to leasing oraz po drugie - finansowy czy operacyjny.

Publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej mogą nabywać sprzęt medyczny nie tylko ze środków własnych, kredytu i pożyczki, ale również za pośrednictwem leasingu operacyjnego i finansowego.

Leasing jest również źródłem pozyskiwania środków finansowych na wykonanie projektów unijnych, gdyż można w ten sposób uzyskać refundacje kosztów bądź zaliczkę, w sytuacji gdy sprzęt medyczny jest nabywany za pośrednictwem leasingu. Dodatkowo, w tym segmencie rynku stosowane są uproszczone procedury oceny ryzyka transakcji w stosunku do kredytu bankowego czy pożyczki.

Ważne

Przedmiotem leasingu mogą być np. karetki, tomografy, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, rezonans magnetyczny, aparatura radiologiczna.

Pierwszy fachowy e-biuletyn dla managerów ZOZ za 0 zł. Gratis e-book „VAT w ochronie zdrowia”. Sprawdź!

Istotne postanowienia umowy leasingu finansowego określone w SIWZ

Do obligatoryjnych elementów umowy leasingu finansowego należą następujące zapisy:

  • umowa musi zostać zawarta na czas oznaczony,
  • zamawiający, tj. ZOZ dokonuje amortyzacji przedmiotu leasingu w rozumieniu przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • wydanie zakładowi opieki zdrowotnej przedmiotu leasingu na podstawie umowy leasingu stanowi dostawę towaru w rozumieniu przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wszystkie przewidziane umową leasingu należności stanowią cenę tej dostawy. Tym samym podatek od towarów i usług (VAT) będzie naliczony od wszelkich należności przewidzianych  umową leasingu z góry, według stawki obowiązującej dla dostawy towaru, a nie usługi leasingu. W terminie 7 dni od daty wydania przedmiotu leasingu, ZOZ otrzyma fakturę VAT, w której zostanie naliczony podatek od ustalonego na dzień wystawienia tej faktury wynagrodzenia netto finansującego, w tym od opłaty wstępnej, miesięcznych rat leasingowych, opłaty końcowej. Na tej fakturze finansujący uwzględni podatek VAT zapłacony przez zamawiającego w opłacie wstępnej lub w innej płatności dokonanej przed wydaniem mu przedmiotu leasingu,
  • placówka medyczna obligatoryjnie nabywa własność przedmiotu leasingu w dniu zapłaty opłaty końcowej bądź z chwilą zapłaty ostatniej raty - gdy nie jest przewidziana opłata końcowa.

Istotne postanowienia umowy leasingu operacyjnego określone w SIWZ

Do obligatoryjnych elementów umowy leasingu operacyjnego należą następujące zapisy:

  • umowa musi zostać zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego czasu amortyzacji przedmiotu leasingu (dla rzeczy ruchomych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających odpisom amortyzacyjnym dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych); w przypadku, gdy przedmiotem umowy są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, umowa ta musi zostać zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 10 lat,
  • amortyzacji przedmiotu leasingu – w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym – dokonuje finansujący. Nie jest to zapis obligatoryjny jednak dla jasności i przejrzystości powinien się znaleźć w treści umowy leasingu,
  • suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o podatek należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnej i prawnej; przy czym, dla celów ustalenia sumy opłat należy uwzględnić raty leasingowe (część kapitałową i odsetkową), opłatę wstępną i końcową (jeśli takowe opłaty zostają ustalone w umowie) oraz cenę wykupu przedmiotu leasingu. W tej sumie opłat nie uwzględnia się natomiast żadnych dodatkowych opłat, np. kar  umownych, kosztów serwisu, napraw,
  • po upływie podstawowego okresu umowy zakład opieki zdrowotnej ma prawo do nabycia przedmiotu leasingu za określony % wartości, po okresie leasingu powiększony o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W tym przypadku nie ma obligatoryjnego wykupu przedmiotu leasingu.

Przy leasingu operacyjnym zakład opieki zdrowotnej może zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu opłaty leasingowe w całej wysokości. Leasing operacyjny na gruncie przepisów o podatku VAT traktowany jest jako usługa i opodatkowany jest stawką 22% . Tak jak przy leasingu finansowym, nie jest w tym przypadku konieczna opłata wstępna, natomiast pojawia się opłata końcowa.

Dowiedz się więcej, jak skutecznie zarządzać ZOZ. Fachowe porady w zasiągu Twojej ręki!


Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej