Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jakie pozwolenia są wymagane, aby rozpocząć użytkowanie obiektu ZOZ po zakończeniu budowy lub remontu

Łukasz Siudak/prawnik, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego | 2011-01-26
Jakie pozwolenia są wymagane, aby rozpocząć użytkowanie obiektu ZOZ po zakończeniu budowy lub remontu

Jakie dokumenty należy przedstawić przy oddaniu obiektu zakładu opieki zdrowotnej do użytkowania po budowie lub remoncie? 

Forma oddania do użytkowania obiektu po budowie lub remoncie uzależniona jest od treści pozwolenia na budowę lub zakwalifikowania przez ustawodawcę obiektu do szczególnej kategorii budowlanej (art. 54 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

Zasadą Prawa budowanego jest przystąpienie do użytkowania obiektu po przesłaniu zawiadomienia w formie pisemnej do właściwego ze względu na miejsce budowy starosty. 

Obowiązek przedstawienia zawiadomienia wynika z samego faktu udzielenia inwestorowi - menedżerowi lub dyrektorowi ZOZ - pozwolenia na budowę lub przeprowadzenia prac budowlanych. 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu inwestor zobowiązany jest dołączyć: 
oryginał dziennika budowy,
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i zagospodarowania obiektu, 
protokoły badań i sprawdzeń,
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy,
kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Zmiany w założeniach projektowych i wykonawczych 
W przypadku dokonania zmian w założeniach projektowych i wykonawczych w procesie prowadzenia prac budowlanych, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami. Tak zwany rysunek zamienny powinien być potwierdzony przez: 
projektanta oraz 
inspektora nadzoru budowlanego.

Do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, jeśli w tym czasie starosta nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
 
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
W celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie należy przedstawić te same dokumenty, jak w przypadku zawiadomienia organu administracji budowlanej - starosty (patrz ramka) oraz dołączyć oświadczenia o braku sprzeciwu: 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Państwowej Inspekcji Pracy,
Państwowej Straży Pożarnej.

Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wydaje starosta, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli zakończonej inwestycji (art. 59 Prawa budowlanego). 

Więcej porad znajdziesz w magazynie "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ". Zamów bezpłatny egzemplarz powitalny. 

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku jeśli: 
na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX (m.in. szpitale, sanatoria, budynki administracji publicznej, budynki biurowe),
proces budowlany prowadzony jest z naruszeniem przepisów, tj. samowola budowlana lub znaczne odstępstwo od projektu bez zatwierdzenia zmian,
przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych,
tak postanowił organ administracji (starosta) w decyzji zezwalającej na budowę (art. 55 Prawa budowlanego).

Ważne 
W związku z tym, jeśli prace budowlane nie polegają na wznoszeniu obiektu - zakładu opieki zdrowotnej - a jedynie na jego remoncie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, chyba że taki obowiązek został nałożony na inwestora w decyzji zezwalającej na budowę. 

Zakończenie budowy bez obowiązku informowania 
Zakończenie budowy lub prac budowlanych i przystąpienie do użytkowania obiektu bez jakichkolwiek formalności jest możliwe tylko wyłącznie w sytuacji, w której inwestycja nie wymagała uprzedniej decyzji zezwalającej na budowę. 
Pozwolenie na budowę nie jest wymagane m.in. w przypadku inwestycji polegającej na: 
remoncie obiektu budowlanego pod warunkiem, iż nie jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków,
przebudowie sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i cieplnej,
dociepleniu obiektu do wysokości 12 metrów,
budowie miejsc postojowych i obiektów gospodarczych (art. 29 Prawa budowlanego).

Ważne 
Należy też pamiętać, że nie można rozpocząć działalności ZOZ bez wpisu lub zmiany w rejestrze ZOZ prowadzonego przez wojewodów lub Ministra Zdrowia. 
Podstawa prawna: 
ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.

Więcej porad znajdziesz w magazynie "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".
Zamów bezpłatny egzemplarz powitalny. 


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej