Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy można przetransportować pacjenta do innej placówki bez zgody rodziny

Anna Zubkowska/Adwokat | 2011-01-26
Czy można przetransportować pacjenta do innej placówki bez zgody rodziny

Czy można przetransportować pacjenta do innego szpitala bez zgody jego rodziny, jeśli nie wymaga już dalszego leczenia szpitalnego, ale pobytu w innym zakładzie opieki zdrowotnej zapewniającym całodobowo dostęp do świadczeń zdrowotnych? 

Można przewieźć pacjenta do innej placówki bez zgody jego rodziny, pod warunkiem, że sam wyrazi na to zgodę. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, szpital jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. Niedochowanie tego obowiązku może wiązać się z koniecznością zadośćuczynienia bliskim za tego rodzaju zaniedbanie. 

Po pierwsze, pacjent - świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala spośród placówek, które zawarły umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Musi także wyrazić zgodę na badanie lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. 

Po drugie, transport sanitarny nie jest świadczeniem zdrowotnym, a świadczeniem towarzyszącym. Zlecenie transportu wystawia lekarz, w sytuacji gdy istnieje potrzeba zachowania ciągłości leczenia. Z kolei, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, powinno nastąpić wypisanie pacjenta ze szpitala (art. 22 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej). 

Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego ponosi koszty pobytu w szpitalu począwszy od terminu określonego przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń. 

Przykład 1 
Szpital w K. przewoził umierających pacjentów do innych placówek bez ich zgody rodzin. Te zarzuciły zakładowi, że zostają w ten sposób pozbawione możliwości pożegnania się z bliskimi. O zaistniałej sytuacji jeden z mieszkańców K. zawiadomił media. Na skutek przewiezienia jego żony do oddziału dla przewlekle chorych w innej miejscowości, nie zdążył się z nią pożegnać przed jej śmiercią. O transporcie nie wiedział, mimo że zostawił w placówce telefon do synowej. 

O wszystkich istotnych zmianach ZOZ jest zobowiązany do powiadomienia rodziny lub opiekuna ustawowego, pod warunkiem wskazania tych osób przez pacjenta. W tej sytuacji mogło zdarzyć się tak, że pacjent nie wskazał synowej jako osoby uprawnionej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia. 

Sytuacja, gdy pacjent wymaga pobytu w innym ZOZ 
Może dojść do sytuacji, gdy pacjent nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ale pobytu w innym zakładzie opieki zdrowotnej, w którym ma całodobowo zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz produktów leczniczych. Wtedy przytomny i mający zdolność do samostanowienia pacjent może podjąć decyzję o: 
pozostaniu w szpitalu na swój koszt, 
odmówić na własne żądanie dalszego leczenia. 

Więcej porad znajdziesz w magazynie "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".
Zamów bezpłatny egzemplarz powitalny. 

Tajemnica lekarska 
Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, przede wszystkim dotyczące stanu jego zdrowia. Są to np. informacje związane z oddziałem na którym przebywa. Można sobie bowiem wyobrazić powody, dla których pacjent nie życzy sobie, aby osoby postronne wiedziały o jego hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym. Jeżeli pacjent upoważnił osobę bliską, czyli małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu bądź inną wskazaną przez siebie, mają one prawo do uzyskania informacji o miejscu hospitalizacji (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Osoby spoza kręgu wskazanego przez pacjenta nie mają prawa do tego rodzaju informacji.
 
Ważne 
W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, szpital jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. Niedochowanie tego obowiązku może wiązać się z koniecznością zadośćuczynienia bliskim za tego rodzaju zaniedbanie (art. 20 ust. 2. ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej). 

Więcej porad znajdziesz w magazynie "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ"

Podstawa prawna: 
art. 30 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.,
art. 31 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - Dz.U z 2008 r. nr 136, poz. 857 ze zm.,
art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zm.,
art. 20 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm. 

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej