Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

W jaki sposób świadczeniodawcy powinni być informowani o terminach i zakresie kontroli NFZ

Jakub Jurasz/radca prawny | 2011-01-24
W jaki sposób świadczeniodawcy powinni być informowani o terminach i zakresie kontroli NFZ

NFZ nie ma obowiązku uprzedzania o kontroli. Świadczeniodawca (zarówno SPZOZ, jak i NZOZ) o jej wszczęciu może być zawiadomiony najpóźniej w chwili rozpoczęcia czynności kontrolnych. Kontrola może objąć m.in. organizację i sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępność, zasadność wyboru leków i wyrobów medycznych, przestrzeganie zasad wystawiania recept czy dokumentację medyczną.

Każdy świadczeniobiorca, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia, może być poddany kontroli przez jego pracowników. NFZ prowadzi zarówno kontrole planowe, ujęte w planach kontroli, odbywające się zgodnie z ustalonymi wcześniej założeniami i jednolitą tematyką oraz metodyką, jak i doraźne, będące np. skutkiem skarg lub wniosków ubezpieczonych.

Przedmiotem kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia mogą być przede wszystkim:
•    organizacja i sposób udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępność,
•    udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w umowie o udzielanie tych świadczeń,
•    zasadność wyboru leków i wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych stosowanych w leczeniu, rehabilitacji i badaniach diagnostycznych,
•    przestrzeganie zasad wystawiania recept,
•    dokumentacja medyczna dotycząca świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Kto może być kontrolerem ze strony NFZ?
Osoba przeprowadzająca kontrolę musi legitymować się stosownym upoważnieniem (wzór upoważnienia określa zarządzenie Prezesa NFZ z 13 maja 2009 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli)

Kontroler powinien być pracownikiem NFZ. W przypadku kontroli dokumentacji medycznej, jakości i zasadności udzielanych świadczeń, musi mieć wykształcenie medyczne odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli.

Ważne
W razie potrzeby NFZ może zlecić kontrolę dokumentacji medycznej, jakości i zasadności udzielanych świadczeń osobie niebędącej jego pracownikiem, pod warunkiem, iż osoba ta ma wykształcenie medyczne odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli. Wyjątkowo, jeżeli podczas kontroli zajdzie potrzeba zbadania lub rozstrzygnięcia zagadnień wymagających specjalnych kwalifikacji, NFZ może powołać specjalistę w danej dziedzinie.

Kontroler nie może być jednocześnie m.in. właścicielem zakładu opieki zdrowotnej będącego świadczeniodawcą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, świadczeniodawcą, pracownikiem takiego świadczeniodawcy oraz osobą z nim współpracującą, a także członkiem organów lub pracownikiem podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej.

Wyłączenia od udziału w kontroli
W pewnych sytuacjach kontroler podlega z mocy prawa wyłączeniu od udziału w kontroli ZOZ. Dzieje się tak, jeżeli pozostaje z kontrolowanym podmiotem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, jeżeli kontrola dotyczy jego małżonka lub krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub jeżeli kontrola dotyczy osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Zawsze jednak, niezależnie od tych przyczyn, kontroler może zostać wyłączony od udziału w kontroli, jeżeli między nim, a jednostką kontrolowaną zachodzi tego rodzaju stosunek osobisty, który może wywoływać wątpliwości dotyczące bezstronności kontrolera. O jego wyłączenie może wnioskować w takich przypadkach także kontrolowany ZOZ.

Kontrole z reguły przeprowadzają zespoły kontrolerów i jedynie wyjątkowo dopuszczalne jest prowadzenie kontroli jednoosobowo. NFZ najczęściej wyznacza kierownika zespołu kontrolerów, który koordynuje ich pracę i reprezentuje kontrolerów przed kierownikiem kontrolowanej jednostki.

Czy NFZ musi uprzedzać ZOZ o zamiarze kontroli?
NFZ nie ma obowiązku uprzedzania o kontroli. Świadczeniodawca o jej wszczęciu może być zawiadomiony najpóźniej w chwili rozpoczęcia czynności kontrolnych (kontrolę powinno rozpoczynać okazanie przez kontrolera świadczeniodawcy lub upoważnionej przez niego osobie upoważnienia do dokonania kontroli wraz z legitymacją służbową albo dowodem osobistym, jeżeli kontroler nie jest pracownikiem NFZ).

Zawiadomienia dokonuje się na piśmie, wskazując podstawę prawną kontroli, nazwę kontrolowanego podmiotu, przedmiot, zakres i miejsce prowadzenia kontroli wraz z terminem jej rozpoczęcia i zakończenia. W zawiadomieniu NFZ może wystąpić o wcześniejsze przygotowanie określonych dokumentów, zestawień i obliczeń (wzór zawiadomienia określa zarządzenie Prezesa NFZ z 13 maja 2009 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli).

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ".

Podstawa prawna:
•    ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tekst jedn. - Dz.U. 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.,
•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych - Dz.U. nr 274, poz. 2723,
•    zarządzenie nr 23/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 maja 2009 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli.


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej