Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Postęp w kardiochirurgii to minimalizacja ryzyka

PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Uczyńska | 2010-06-08
"W dzisiejszych czasach tak naprawdę wszystkie specjalności medyczne przenikają się; trudno sobie wyobrazić kardiologię bez immunologii czy genetyki, podobnie jak trudno sobie wyobrazić kardiologię, a przede wszystkim hipertensjologię bez nefrologii. Aby być dobrym naukowcem trzeba mieć szczegółową wiedzę z kilku dziedzin" - przekonuje doktor Maciej Banach z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem prowadzonych przez niego badań jest m.in. zminimalizowanie powikłań po operacjach kardiochirurgicznych i analiza roli statyn - leków obniżających stężenie lipidów we krwi - w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

DAĆ KARDIOCHIRURGOM PRECYZYJNE NARZĘDZIE
"Jednym z najczęstszych powikłań po operacjach kardiochirurgicznych jest migotanie przedsionków. Wpływa ono na pogorszenie rokowania oraz znacznie zwiększa koszty hospitalizacji" - wyjaśnia dr Banach, który pracuje nad oceną czynników ryzyka (predyktorów) wystąpienia tego powikłania. Ostatecznym celem jego pracy jest stworzenie funkcjonalnej skali czynników ryzyka. Na jej podstawie można byłoby szybko ocenić stan danego pacjenta w okresie przedoperacyjnym, aby - w przypadku podwyższonego ryzyka - włączyć odpowiednie postępowanie.

Dr Banach prowadzi również projekt badawczy oceniający predyktory występowania zaburzeń świadomości u osób po operacjach kardiochirurgicznych (tzw. badanie CODACS). Ponadto ma zamiar wykazać, jakie znaczenie w powstawaniu uszkodzenia niedokrwienno- reperfuzyjnego (powstającego w wyniku niedokrwienia w czasie zabiegu operacyjnego i następującego po nim przywrócenia krążenia, czyli reperfuzji) mają czynniki immunologiczne.

Dr Banach współuczestniczył także w pracach nad nowymi lekami. Wspomina kilka takich projektów, ostatni z nich to ACT III - badanie nad lekiem w pooperacyjnym migotaniu przedsionków o nazwie roboczej RSD1235. Wyniki tej pracy zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

UTYLITARNY CHARAKTER BADAŃ NAUKOWYCH
Naukowiec podkreśla, że prowadzone przez niego badania mają w większości przypadków charakter aplikacyjny. "Są one właśnie typem pracy badawczej, która właściwie zaraz po jej zakończeniu będzie mogła zostać wdrożona do praktyki klinicznej, jeśli oczywiście zyska uznanie w oczach specjalistów w tej dziedzinie" - zaznacza.

Dr Banach dodaje jednak, że nie zawsze tak jest, szczególnie w przypadku prac molekularnych nad nowymi preparatami. Aby ich wyniki miały bezpośrednie przełożenie na postępowanie kliniczne, potrzeba ogromnych pieniędzy, tylko czterofazowe badania dają bowiem naukowe i prawne podstawy wprowadzenia nowych środków do użytku praktycznego.

"Przez kilka lat, wraz z dr. n.med. Piotrem Okońskim (kierownikiem projektu), prowadziłem badania nad L-argininą i modyfikacją płynu kardioplegicznego i reperfuzyjnego. Była to kontynuacja wielu badań prowadzonych na świecie. Ich celem była optymalizacja składu płynów stosowanych w czasie operacji na otwartym sercu, których głównym zadaniem jest maksymalna ochrona mięśnia sercowego. Pomimo niezwykle istotnych wyników oraz publikacji kilku prac na ten temat,nie możemy zrobić nic, dopóki jakaś firma się tym nie zainteresuje i zaprojektuje duże badania potwierdzające nasze wyniki" - ubolewa naukowiec. Podkreśla jednak, że jest również wiele pozytywnych aspektów naukowych i klinicznych, dla których warto prowadzić podobne prace badawcze. Zaznacza, że sam ma szczęście współpracować ze znakomitymi naukowcami i uczestniczyć jednocześnie w wielu interesujących projektach badawczych.

STATYNY A ASPIRYNA W PROFILAKTYCE SCHORZEŃ KARDIOLOGICZNYCH
Jednym z istotnych elementów pracy naukowej dra Macieja Banacha są badania nad statynami. Statyny są chemicznie wybiórczymi inhibitorami reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A. Ich stosowanie obniża poziom lipidów we krwi pacjenta.

"Chciałbym wykazać, że stosowanie statyn zmniejsza tzw. oporność na aspirynę. Jest to niezwykle ważny problem u chorych z chorobą niedokrwienną serca. Zamierzam również zweryfikować dotychczasowe doniesienia na temat roli statyn w leczeniu nadciśnienia tętniczego" - tłumaczy naukowiec.

Jak wspomina, zainteresował się tym zagadnieniem w 2006 roku, kiedy pojawiły się pierwsze duże badania na ten temat. Badacz postawił sobie za cel wyjaśnienie jaka jest rzeczywista rola statyn w leczeniu nadciśnienia tętniczego - czy działają one synergistycznie z innymi lekami hipotensyjnymi, czy może obniżają ciśnienie tętnicze stosowane w monoterapii.

"Druga ważna sprawa to wyjaśnienie podstaw tego zjawiska. Wszyscy wiemy, że prawdopodobnie odpowiada za to mechanizm plejotropowy statyn (czyli mechanizm niezwiązany z działaniem leków na obniżenie stężenia lipidów), ale nikt do końca nie wyjaśnił, która składowa ma największe znaczenie w przypadku leczenia chorych z nadciśnieniem tętniczym" - dodaje.

"Będąc na studiach i współpracując z prof. Janiną Grzegorczyk marzyłem o stworzeniu nowej dziedziny - kardioimmunologii. Dzisiaj nieoficjalnie możemy powiedzieć, że taka dziedzina istnieje, gdyż całe rzesze naukowców prowadzą swoje badania immunologiczne właśnie dotyczące chorób serca. Kto wie, może niedługo mnie także uda się dołożyć istotną cegiełkę do tej budowli" - ma nadzieję dr Banach.
  
Dr Banach został wyróżniony w prestiżowym konkursie tygodnika "Polityki" - akcji "Zostańcie z nami!", mającej na celu wspieranie młodych uczonych i ich niebanalnych pomysłów naukowych oraz przekonanie najzdolniejszych młodych ludzi, że decyzja o pozostaniu na polskich uczelniach nie muszą oznaczać utraty kontaktu ze światową nauką. Pracuje jako asystent w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i, co najważniejsze, wciąż prowadzi intensywną działalność naukową.

"Zawsze dużo pracowałem. Na szczęście moi bliscy mówią mi, że jeszcze nie mam cech pracoholika. Wydaje mi się, że umiejętnie łączę sprawy zawodowe, naukowe i rodzinne" - mówi z przekonaniem.

Dr Banach jest autorem lub współautorem ponad 200 prac naukowych oraz 5 książek o tematyce medycznej. Zajmuje się także pracą wydawniczą - jest redaktorem naczelnym anglojęzycznego czasopisma medycznego "Archives of Medical Science" (AMS) - Termedia Publishing House oraz redaktorem prowadzącym "Central European Journal of Medicine (CEJMed) - Versita. Działalność wydawniczą nazywa swoim hobby. W planach naukowych ma dalszy rozwój; cel pragnie osiągnąć poprzez realizację ciekawych i ambitnych projektów.