Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zasady etyki Izby Polmed

Multi Communications Sp. z o. o. | 2010-04-22

8 kwietnia br. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Uczestnicy spotkania wysłuchali m.in. sprawozdania za rok 2009 oraz zapoznali się z propozycją działań Izby na rok 2010. W najbliższych miesiącach Izba będzie podejmowała aktywności w zakresie legislacji, promowania nowych technologii oraz dalszych działań w ramach inicjatywy MedKompas. Kontynuowane będą również prace Grupy Roboczej ds. serwisu wyrobów medycznych.

Jednym z głównych celów Izby POLMED w 2010 r. jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia. „W tym kontekście niezwykle istotne jest wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, które mogą wpłynąć na podwyższenie standardu świadczonych usług” – mówi Anna Janczewska-Radwan, prezes Zarządu Izby POLMED. „Ponadto, zabiegamy o wzrost efektywności placówek ochrony zdrowia oraz odpowiednią alokację środków w systemie, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom świadczeń zdrowotnych w naszym kraju” – podkreśla Anna Janczewska-Radwan.
Ważnym celem Izby POLMED w roku 2010 jest promowanie nowych technologii medycznych. Izba będzie także kontynuować działalność związaną z opiniowaniem aktów normatywnych przedstawianych przez instytucje państwowe (MZ, NFZ) oraz prowadzić ocenę skuteczności i efektywności poszczególnych regulacji.

W ubiegłym roku Izba POLMED aktywnie uczestniczyła w konsultacjach dotyczących poszczególnych ustaw i rozporządzeń istotnych dla rynku wyrobów medycznych. W zakresie regulacji związanych z tym obszarem, Izba zaproponowała 19 opinii, uwag i zmian do projektów ustaw, rozporządzeń i zarządzeń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Przedstawiciele Izby uczestniczyli w licznych spotkaniach i konferencjach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W 2009 r. Izba POLMED włączyła się w konsultacje dotyczące nowej ustawy o wyrobach medycznych. „Działalność legislacyjna to istotny punkt naszej aktywności” – mówi Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby. „Jesteśmy postrzegani jako kompetentny partner w zakresie wielu zagadnień prawnych na rynku medycznym. Świadczy o tym chociażby fakt, że w procedowanej obecnie przez Sejm ustawie o wyrobach medycznych, większość zgłoszonych przez nas uwag została wysłuchana i wprowadzona do projektu” – podkreśla Włodarczyk.
Jednym z priorytetów Izby jest także promowanie wysokich standardów etycznych w biznesie. „Dążymy do stworzenia sieci ekspertów odpowiedzialnych za politykę compliance w ramach inicjatywy MedKompas” – mówi prezes Janczewska-Radwan. MedKompas to inicjatywa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, której głównym założeniem jest promowanie zasad etycznej współpracy w kontaktach przedstawiciel ochrony zdrowia – przedstawiciel branży wyrobów medycznych.

„Etyka stanowi kluczowe znaczenie w naszej branży. Podjęliśmy się trudnego zadania opracowania Kodeksu Etyki w Biznesie, ponieważ widzimy potrzebę większej transparentności w relacjach przedstawicieli rynku wyrobów medycznych z przedstawicielami ochrony zdrowia” – mówi Anna Janczewska-Radwan. W ramach promocji etycznego postępowania w branży, Izba zorganizowała w 2009 r. publiczną debatę, nad którą patronat objęły m.in. Business Centre Club, Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej, Naczelna Izba Lekarska oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Realizowane będą także aktywności edukacyjno-szkoleniowe skierowane do członków Izby. W 2009 r. Izba zorganizowała warsztaty m.in. z zakresu Kodeksu Etyki w Biznesie, zasad postępowania ze zużytym sprzętem medycznym oraz Prawa zamówień publicznych.
Duży nacisk w 2009 r. Izba POLMED położyła na kwestie związane z serwisowaniem wyrobów medycznych. Utworzono specjalną komisję tematyczną, której efektem prac było m.in. zorganizowanie panelu tematycznego podczas V Forum Rynku Zdrowia, poświęconego serwisowi wyrobów medycznych. „Obecnie w planach jest utworzenie wspólnej grupy roboczej składającej się z przedstawicieli środowiska ochrony zdrowia i Izby POLMED. Celem grupy będzie wypracowanie właściwych rozwiązań w zakresie serwisowania wyrobów medycznych” – mówi Witold Włodarczyk.

W zakresie promocji wyrobów medycznych Izba corocznie bierze udział w targach branżowych, kongresach tematycznych oraz konferencjach istotnych dla branży wyrobów medycznych. Od początku 2009 r. Izba wydaje również kwartalnik „POLMED NEWS”, który cieszy się zainteresowaniem nie tylko jej członków, ale również reprezentantów ochrony zdrowia.


Izba POLMED jest największą i najbardziej reprezentatywną organizacją, działającą na polskim rynku wyrobów medycznych. Reprezentuje firmy członkowskie wobec organów państwowych, samorządowych czy instytucji społecznych. Przedstawia decydentom opinie dotyczące praktyki gospodarczej, projektów aktów prawnych, proponując także własne rozwiązania, oparte na wiedzy i długoletniej praktyce działania na rynku opieki zdrowotnej w Polsce.
Jednym z głównych celów Izby POLMED jest poprawa dostępu pacjentów i lekarzy do innowacyjnych technologii medycznych. Izba stara się przekonywać opinię publiczną i decydentów, że wzrost znaczenia innowacyjnych technologii medycznych, przekłada się na wzrost gospodarczy. Konsekwentnie popiera i angażuje się w kampanie społeczne, których celem jest szeroko rozumiana poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce.Izba prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną i doradczą. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wyrobów Medycznych EUCOMED z siedzibą w Brukseli.