Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wyposażenie Oddziału Rehabilitacji i Fizjoterapii - część pierwsza

Ewa Szczecińska/MedicalOnline.pl | 2010-03-15
Wyposażenie Oddziału Rehabilitacji i Fizjoterapii - część pierwsza

Zdjęcia Centrum Rehabilitacji SALVEO

Wyposażenie Oddziału Rehabilitacji i Fizjoterapii - część pierwsza

Rehabilitacja to kompleksowe działania, które mają na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej,

Wyposażenie Oddziału Rehabilitacji i Fizjoterapii - część pierwsza

Terapia polem magnetycznym niskiej częstotliwości znalazła zastosowanie m. in. w ortopedii, reumatologii oraz chorobach wewnętrznych.

Wyposażenie Oddziału Rehabilitacji i Fizjoterapii - część pierwsza

Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są: w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach domowych, w ośrodku lub oddziale dziennym oraz w warunkach stacjonarnych.

Przejdź do Katalogu Wyposażenia Rehabilitacji i Fizykoterapii 


Rehabilitacja to kompleksowe działania, które mają na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, poprawiając jakość życia. 

Obecnie nie ma dyscypliny klinicznej, która nie wykorzystywałaby z korzyścią dla pacjentów różnych form rehabilitacji. Wraz z postępem technologicznym oraz zwiększeniem możliwości, jakie dają nowe rozwiązania, nastąpił także wzrost świadomości lekarzy i pacjentów. Można mówić nie tylko o przekonaniu na temat korzystnego wpływu rehabilitacji na wynik leczenia, ale także o świadomości jej wczesnego wdrażania. 

Warto zauważyć, iż wzbogaceniu uległ również asortyment procedur rehabilitacyjnych. Z powodzeniem wykorzystuje się zalety magnetoterapii, magnetostymulacji i laseroterapii. W pierwszym przypadku, terapia polem magnetycznym niskiej częstotliwości znalazła zastosowanie m. in. w ortopedii, reumatologii oraz chorobach wewnętrznych. 

Laseroterapia z kolei, jest to metoda bodźcowego oddziaływania energii promieniowania laserowego na chore tkanki. Laser wykorzystywany jest w biostymulacji, normalizacji i regeneracji błon komórkowych tkanki kostnej i tkanek miękkich. Pobudza organizm do wytwarzania substancji przeciwbólowych oraz przyspiesza gojenie się ran. Magnetostymulacja jest metodą leczenia polegającą na poddaniu ciała ludzkiego wpływom leczniczego, zmiennego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości. Magnetostymulacja stosowana jest w leczeniu m. in. stwardnienia rozsianego, osteoporozy, chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych stawów, kończyn i kręgosłupa, zaburzeń krążenia obwodowego, czy trudno gojących się ran. 

Wykaz jednostek chorobowych, (wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10) służy klasyfikacji pacjentów do poszczególnych zakresów świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Lekarz kierujący zobowiązany jest wpisać odpowiedni kod na skierowaniu pacjenta do korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych. 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 85/2008 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zakresem kontraktowania ???, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, objęte są następujące świadczenia rehabilitacji leczniczej:
 • specjalistyczne usługi medyczne,
 • usługi ambulatoryjne,
 • usługi szpitalne rehabilitacyjne,
 • usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych,
 • usługi fizjoterapii,
 • usługi opieki dziennej,
 • usługi opieki dziennej nad dziećmi,
 • usługi rehabilitacyjne,
 • usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną,
 • usługi zakładów opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie.
Wymagania w stosunku do ośrodków rehabilitacji

W Polsce powstaje coraz więcej ośrodków rehabilitacji - zanim jednak zaczną świadczyć usługi, muszą spełnić określone kryteria sanitarne i fachowe, wyszczególnione w obowiązujących przepisach. Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są: w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach domowych, w ośrodku lub oddziale dziennym oraz w warunkach stacjonarnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zm.) w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić świadczeniodawca, precyzuje zarówno wymogi ogólnoprzestrzenne (wspólne dla placówek medycznych), jak i szczegółowe w zakresie pomieszczeń i wyposażenia pracowni zespołu rehabilitacji. 

Załącznik nr 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia charakteryzuje wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia pracowni zespołu rehabilitacji:

 • liczbę szafek w szatni oraz wielkość zespołów sanitarnych należy ustalać w zależności od liczby stanowisk zabiegowych i przewidywanej ich przepustowości,
 • pomieszczenia hydroterapii powinny być zlokalizowane w kondygnacji parteru, nad przestrzenią instalacyjną; dopuszcza się lokalizację pomieszczeń hydroterapii na innej kondygnacji niż parter; w takim przypadku w pomieszczeniach tych należy zapewnić skuteczną izolację przeciwwilgociową, a także wentylację,
 • pomieszczenia światłolecznictwa i elektrolecznictwa, jeżeli nie są osobnymi pomieszczeniami, powinny być oddzielone ściankami do wysokości co najmniej 2 m, umożliwiającymi stosowanie wspólnej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu,
 • diatermie krótkofalowe i mikrofalowe powinny być instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach), odpowiednio zabezpieczonych przed szkodliwym oddziaływaniem na otoczenie,
 • pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji powinny być zlokalizowane w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Załącznik nr 3 w sposób szczegółowy określa kryteria dotyczące: pomieszczeń, kwalifikacji personelu oraz odpowiedniej bazy technicznej, jakie spełnić powinien podmiot. Zgodnie z rozporządzeniem należy zadbać, aby przy wejściu do obiektu znajdowały się dojazdy oraz dojścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo, co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno - sanitarne powinno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, a w węzłach sanitarnych przeznaczonych dla pacjentów zainstalowane poręcze i uchwyty. W budynkach wielokondygnacyjnych musi znaleźć się dźwig lub inne urządzenie techniczne (z wyjątkiem schodołazów), umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Warunki dotyczące pomieszczeń obligują świadczeniodawców, że w gabinetach i zakładach rehabilitacji i fizjoterapii:
 • zabiegi światłolecznictwa i elektrolecznictwa powinny być udzielane w osobnych pomieszczeniach, (boksach), o ściankach o wysokości co najmniej 2 m, umożliwiających stosowanie wspólnej wentylacji mechanicznej,
 • diatermie krótkofalowe i mikrofalowe, (o ile te są realizowane) powinny być instalowane w oddzielnych pomieszczeniach, (boksach), odpowiednio zabezpieczonych przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na otoczenie.

Źródła:
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku, w rozdziale IV (Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 roku, Nr 213, poz. 1568 ze zm.).

Zarządzenie Nr 85/2008 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  rehabilitacja lecznicza.