Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szkolenie "Kompetencje i odpowiedzialność organów zakładu opieki zdrowotnej działającego w formie spółki kapitałowej"

MedicalOnline.pl
Warszawa, 22 stycznia 2010 r.

Program obrad
 
Rozpoczęcie godz. 10.00
 
Radca Prawny Marek Rewoliński, Kancelaria Radcy Prawnego 
w Bydgoszczy
 
Funkcjonowanie zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych
- zasady powoływania i odwoływania członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych,
- kompetencje i funkcjonowanie zarządu w spółkach kapitałowych,
- rola i uprawnienia rady nadzorczej.
 
Odpowiedzialność cywilna członków zarządu i rad nadzorczych zakładu opieki zdrowotnej działającego w formie spółki kapitałowej
Odpowiedzialność cywilna na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych:
- odpowiedzialność w zakresie obowiązków związanych z tworzeniem lub funkcjonowaniem spółki,
- odpowiedzialność za wyrządzenie spółce szkody w związku z jej tworzeniem,
- odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy/statutu spółki,
- odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przez osoby współdziałające w wydaniu akcji, obligacji lub innych tytułów uczestnictwa w zyskach albo podziale majątku,
- odpowiedzialność za wyrównanie spółce brakującej wartości w związku ze znacznym zawyżeniem wartości wkładów niepieniężnych,
- odpowiedzialność za dokonanie wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy wypłaty na rzecz wspólnika,
- odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna (odpowiedzialność subsydiarna),
- odpowiedzialność za dokonanie wbrew przepisom prawa albo postanowieniom statutu świadczeń od spółki na rzecz akcjonariusza,
- odpowiedzialność wobec spółki z tytułu innych uchybień w sprawowaniu mandatu.
 
Wskazanie innych możliwych podstaw odpowiedzialności cywilnej:
- art. 21 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,
- art. 4a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- art. 116 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 
Sędzia Małgorzata Wasylczuk, Sąd Okręgowy Warszawa - Praga 
w Warszawie
 
Odpowiedzialność karna członków zarządu i rad nadzorczych zakładu opieki zdrowotnej działającego w formie spółki kapitałowej
 
Odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
- (art. 585 k.s.h. - działanie na szkodę spółki, art. 586 k.s.h. - niezgłoszenie wniosku o upadłości spółki, art. 587 k.s.h. - ogłaszanie nieprawdziwych danych, art. 588 k.s.h. - nabycie przez spółkę własnych udziałów lub akcji, art. 589 k.s.h. - bezprawne wydanie dokumentów, art. 590 k.s.h. - umożliwianie bezprawnego głosowania, art. 591 k.s.h. nadużycie przy głosowaniu, art. 592 k.s.h.- nadużycie przy wydawaniu dokumentów akcji).
 
Odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
- przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym,
- przestępstwa przeciwko ochronie informacji,
- przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
- przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296, art. 296a, art. 297, art. 300, art. 301, art. 303, art.. 305).
 
Wskazanie innych wybranych podstaw odpowiedzialności karnej
- art. 9 § 3 Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
- art. 77 oraz 79 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- art. 522 i 523 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zakres stosowania Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabronione pod groźbą kary.
 
Przerwa na kawę godz. 12.00 - 12.20
Przerwa na obiad godz. 14.20 - 15.00

Zakończenie szkolenia ok. godz. 17.00 

 

Organizatorzy

 

  • Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
  • Abacus Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o. 

 

 

Szczegóły konferencji 

www.prawoimedycyna.pl

Brak tagów