Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Banki czy instytucje para bankowe? Kto uleczy polską służbę zdrowia?

Kamil Marcyniuk/MW Trade | 2008-11-20
Banki czy instytucje para bankowe? Kto uleczy polską służbę zdrowia?

Kamil Marcyniuk, Specjalista ds. restrukturyzacji w firmie M.W. Trade

Głównym źródłem finansowania systemu opieki zdrowotnej są środki pozyskiwane z umowy z NFZ. Projekt rządowego planu finansowego na 2009 rok zakłada, że Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy ponad 53,6 mld zł na świadczenia zdrowotne. Z tej kwoty na lecznictwo szpitalne przypadnie 23,9 mld zł. Oznacza to, że szpitale otrzymają 1,3 mld zł więcej niż w 2008 roku, a średni wzrost nakładów wyniesie 5,5 proc.

 

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej realizują świadczenia zgodnie z kontraktami z NFZ i  w ten sposób otrzymują stałe comiesięczne przychody. Jednak w wyniku zaniżonych przez NFZ kosztów leczenia, który nie nadąża z wyceną poszczególnych wartości usług medycznych, zwiększa się wysokość długów szpitali publicznych. Szacujemy, że kwoty podawane przez NFZ są odpowiednie wartościom sprzed kilku lat, a ich aktualizacja powinna odbywać się na bieżąco tak, aby szpitale nie musiały dokładać do lecznictwa.


Banki są niechętne


Siłą rzeczy system ten powoduje zaciąganie kolejnych kredytów i zobowiązań wobec państwa, gdyż różnica między dofinansowaniem, a rzeczywistymi kosztami stale wzrasta. Powyższa sytuacja wskazuje, że to sektor finansowy powinien wspierać uzdrowienie systemu finansowania służby zdrowia. Niestety, banki nie chcą angażować kapitału w segment o tak wysokim stopniu ryzyka. Tymczasem - zgodnie z prawem - szpital nie może ogłosić upadłości, nie może też zbankrutować. Jedynym rozwiązaniem, uwzględniającym ewentualne zamknięcie placówki, jest jej likwidacja, ale jest to działanie ostateczne, na które żadne państwo nie powinno się decydować.


W wyniku trudnej sytuacji finansowej placówki publicznej służby zdrowia muszą samodzielnie szukać dodatkowych funduszy, aby nie doprowadzić do zamknięcia nierentownych oddziałów lub likwidacji placówki. Należy przy tym podkreślić, że możliwości finansowania instytucji służby zdrowia są ograniczone ze względu na nieelastyczność rozwiązań dostępnych na rynku - skorzystanie z kredytu bankowego jest dla szpitali praktycznie niemożliwe. Główną przyczyną, która nie pozwala im ubiegać się o dodatkowe finansowanie ze strony banków komercyjnych, jest brak zgody na poręczenie przez organ założycielski na zaciąganie kredytów. Ze względu na wysoki element ryzyka udzielane są one sporadycznie i na nieatrakcyjnych warunkach. Szpitale nie mają zatem zbyt dużego wyboru jeżeli chodzi o dostępne na rynku źródła finansowania, dlatego coraz częściej znaczącą rolę odgrywają podmioty pozabankowe.


Parabankowe Instytucje bardziej dostępne

Analizując dostępne źródła finansowania konieczna jest zmiana myślenia o placówkach zdrowotnych. Koszty i przychody powinny się bilansować, ponieważ szpital ma za zadanie leczyć ludzi, a nie przynosić zyski. Fakt ten sprawia, że placówka medyczna nie jest wiarygodnym kredytobiorcą dla banku. Rozwiązaniem tej sytuacji mogą być pożyczki udzielane przez instytucje parabankowe, których marże ustalane są na poziomie porównywalnym bądź nawet niższym niż kredyty bankowe. Firmy o profilu działalności takim jak nasza, M.W. Trade - ze względu na współpracę z licznymi dostawcami - mogą też negocjować wysokość oprocentowania udzielanych pożyczek. Zasadniczo kluczowym atutem tego rodzaju wsparcia, oferowanego przez instytucje parabankowe, jest m.in. oprocentowanie niższe niż ustawowe 11,5 proc. (obowiązujące w przypadku kredytów kupieckich udzielnych przez dostawców, , co oznacza, że są one bardziej korzystne dla szpitala.


My i inne podobne do Nas firmy działamy w sektorze restrukturyzacji finansów pomagając szpitalom regulować należności wobec dostawców. I tak np. nasza Spółka wspiera placówki w odzyskiwaniu zdolności finansowej umożliwiającej zamawianie usług, leków, opłacenie pracowników i pokrywanie kosztów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Dodatkową zaletą tu jest możliwość rozłożenia zobowiązań na dłuższe okresy tak, aby koszty bieżącej działalności placówek w danym przedziale czasowym były niższe.


Mimo, że rynek finansowania inwestycji szpitalnych jest w Polsce dość młody i dopiero się rozwija, firmy oferujące tego rodzaju usługi dla placówek służby zdrowia osiągają bardzo dobre wyniki. Jak podaje TNS OBOP, zadłużenie szpitali będzie rosło z uwagi na konieczność przystosowania polskich placówek służby zdrowia do wymogów unijnych. Niezbędne jest przeprowadzanie remontów, a przede wszystkim - podwyższenie wynagrodzenia pracowników służby zdrowia. W konsekwencji spowoduje to wzrost popularności pozabankowych instytucji finansowych i oferowanych przez te firmy usług, dzięki którym szpitale będą mogły podjąć inwestycje umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie.


Szpitale chcą takich rozwiązań


W ubiegłym roku z pomocy firm zajmujących się finansowaniem placówek służby zdrowia skorzystało 11 proc. szpitali, a kolejne 10 proc. wyraziło taki zamiar. Powodem, oprócz oczywistego deficytu środków finansowych, jest brak perspektywicznego zarządzania, a co za tym idzie niezdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Zaletą korzystania z usług takich firm, jest możliwość uzyskania pomocy przy finalizowaniu podjętych już działań oraz większa gwarancja uzyskania zabezpieczenia finansowego - zarówno inwestycji będących już w toku i wymagających szybkiego „zastrzyku” gotówki w celu ich realizacji, jak i tych dopiero planowanych. A finansowanie projektów - w połączeniu z restrukturyzacją zobowiązań cywilnoprawnych - pozwala wprowadzić kompleksowe rozwiązanie problemów dotyczących wierzytelności wobec kontrahentów, przy jednoczesnym umożliwieniu rozwoju i unowocześnianiu placówki.


Podsumowując, środki jakie otrzymują szpitale od Narodowego Funduszu Zdrowia są niewystarczające, aby utrzymać płynność finansową i zrealizować niezbędne inwestycje konieczne do prawidłowego funkcjonowania ZOZ-ów.


Polska służba zdrowia wymaga gruntownej reformy, która zatrzyma notoryczne zadłużanie się publicznych szpitali. Priorytetem powinno być systematyczne zwiększanie nakładów finansowych na służbę zdrowia oraz efektywne zarządzanie otrzymanymi środkami. Niedofinansowanie - z którym boryka się system zdrowotny w Polsce - powoduje, że zarządzający szpitalami poszukują alternatywnych źródeł finansowania. W tej sytuacji rozwiązaniem mogą być usługi instytucji parabankowych, które gwarantują profesjonalne zarządzanie wierzytelnościami, stając się jego kołem ratunkowym i szansą na przetrwanie.

Brak tagów