Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kredytowanie działalności obrotowej SP ZOZ

Tadeusz Góralski/PM | 2008-11-20
Kredytowanie działalności obrotowej SP ZOZ

<p>Najczęściej spotykanym kredytem obrotowym udzielanym szpitalom przez banki korporacyjne jest kredyt w rachunku bieżącym, bądź kredyt odnawialny.</p>

Kredytowanie działalności obrotowej, przede wszystkim realizowane jest dla SP ZOZ z banków korporacyjnych. SP ZOZ ogłaszają przetargi publiczne na wybór banku prowadzącego rachunki. Z całą pewnością czynnikiem determinującym dla banków współpracę z SP ZOZ, jest wielkość obrotów SP ZOZ.

 

Bywa tak, że w niektórych miejscowościach, SP ZOZ jest największym podmiotem gospodarczym, a więc wiele podmiotów bankowych zabiega o współpracę z nim. Oczywiście współpraca w zakresie depozytowym jest prostą i nie rodzącą zagrożeń formą. Jednak SP ZOZ stawiają warunki dla prowadzenia rachunków depozytowych, a mianowicie bank, który przejmuje prowadzenie rachunków depozytowych musi się również zobowiązać do kredytowania działalności operacyjnej szpitala. Kredytowanie obrotu SP ZOZ ma radykalnie inny charakter aniżeli finansowanie inwestycji w SP ZOZ. Przede wszystkim różnica dotyczy okresu finansowania. Najczęściej spotykaną formułą jest kredytowanie roczne, a maksymalne okresy spłaty wyznaczone są na 5 lat. Podstawowym zabezpieczeniem również przy kredytach obrotowych jest cesja kontraktu, zwłaszcza w kredytach rocznych, ale także kwoty finansowania są nieporównywalnie mniejsze niż przy kredytach inwestycyjnych.

<%n_p%>

 

Bywa tak, że w niektórych miejscowościach, SP ZOZ jest największym podmiotem gospodarczym, a więc wiele podmiotów bankowych zabiega o współpracę z nim. Oczywiście współpraca w zakresie depozytowym jest prostą i nie rodzącą zagrożeń formą. Jednak SP ZOZ stawiają warunki dla prowadzenia rachunków depozytowych, a mianowicie bank, który przejmuje prowadzenie rachunków depozytowych musi się również zobowiązać do kredytowania działalności operacyjnej szpitala. Kredytowanie obrotu SP ZOZ ma radykalnie inny charakter aniżeli finansowanie inwestycji w SP ZOZ. Przede wszystkim różnica dotyczy okresu finansowania. Najczęściej spotykaną formułą jest kredytowanie roczne, a maksymalne okresy spłaty wyznaczone są na 5 lat. Podstawowym zabezpieczeniem również przy kredytach obrotowych jest cesja kontraktu, zwłaszcza w kredytach rocznych, ale także kwoty finansowania są nieporównywalnie mniejsze niż przy kredytach inwestycyjnych.

Kredyt w rachunku lub odnawialny


Najczęściej spotykanym kredytem obrotowym udzielanym szpitalom przez banki korporacyjne jest kredyt w rachunku bieżącym, bądź kredyt odnawialny.

Zarówno jeden jak i drugi udzielany jest na okres jednego roku. Trudno określić w tym wypadku banki, które udzielają tych kredytów, ponieważ generalnie tego typu kredytowanie wynika z zainteresowania prowadzeniem depozytów SP ZOZ, co oznacza, że wszystkie banki zainteresowane depozytami mają świadomość udzielenia finansowania czy kredytowania bieżącego obrotu szpitala. Kredyty obrotowe roczne udzielane są najczęściej do wysokości 50 proc. miesięcznego obrotu. Jest to zatem ogromna różnica pomiędzy finansowaniem obrotowym, a finansowaniem inwestycyjne. Szczególnie finansowanie konwersji zadłużenia najczęściej dotyczy kwot sięgających 60, a nawet więcej procent wielkości rocznego obrotu szpitala. Czyli przy standardowym rocznym obrocie szpitala 24 mln zł, finansowanie konwersji sięga poziomu ok. 15 mln zł. Jeżeli szpital posiada 24 mln obrotu rocznego, to przy finansowaniu obrotowym oznacza to, że obrót miesięczny wynosi 2 mln zł, a zatem finansowanie obrotowe do poziomu 50 proc. procent nie przekracza kwoty 1 mln zł. Zatem ryzyko finansowania obrotu jest nieporównywalnie mniejsze dla banków korporacyjnych niż finansowanie działalności inwestycyjnej.

 

Dlatego też w małych miejscowościach finansowaniem bieżącego obrotu zajmują się banki spółdzielcze. W średnich miastach są to banki korporacyjne, te oddziały, które na lokalnym rynku dominują. W średnich miastach jest to generalnie dużo bardziej rozwinięta konkurencja między bankami, ponieważ podmiotów zabiegających o depozyty i w konsekwencji finansowanie obrotu podmiotów jest wiele. Najczęściej wygrywają postępowania przetargowe te banki, które w danym regionie kraju dominują i które do oferty finansowania obrotowego dodają choćby wstępne propozycje finansowania inwestycyjnego. Kredyty obrotowe, zarówno w rachunku bieżącym jak i odnawialne, jak już wspominałem, udzielane są na rok. Kredyt odnawialny, jak sama nazwa wskazuje, jest przedłużany w latach następnych na kolejny rok. SP ZOZ w tym okresie spłaty, nie obsługuje rat kapitałowych. Spłata całości kredytu zapadalna jest na koniec okresu. W przypadku kredytów odnawialnych oznacza to, że następuje przedłużenie okresu spłaty na kolejne 12 miesięcy. W przypadku kredytów o rachunku bieżącym kwota główna potrącana jest z depozytów, po czym najczęściej następuje jej wznowienie.

Natomiast w okresach miesięcznych SP ZOZ spłacają odsetki. Stopy procentowe kredytów rocznych kształtują się na poziomie ok. WIBOR+ od 0,5 do 1 proc. maksymalnie. Również prowizje od uruchomienia kredytów tego typu są niewielkie, nie przekraczają poziomu 1 proc. a najczęściej nawet 0,5 proc. Zabezpieczeniem tego kredytu głównie są cesje kontraktów. Ewentualnie dodatkowo kaucje na zabezpieczenie z kwoty kredytu w wysokości 2 – 3 miesięcznych rat. Jeżeli standing szpitala jest wyjątkowo trudny, wtedy zdarza się, że bank przyjmuje jako dodatkowe zabezpieczenie zastaw na sprzęcie medycznym wysokiej jakości lub jeden kredyt przeznaczony jest na restrukturyzacje.

Okres zwrotu powyżej roku

Inaczej rzecz wygląda w przypadku kredytów obrotowych z okresem zwrotu powyżej jednego roku. Wartość uzyskania kredytu rocznego wynika z dwóch powodów. Przede wszystkim faktu, że kredyt ten jest zapadalny lub odnowiony przed upływem 12 miesięcy, zatem nie musi podlegać rocznej klasyfikacji ryzyka. A w związku z tym nie obciąża banku pomimo, że nie zostały utworzone na zabezpieczenie tego kredytu te formy zabezpieczeń prawa regresu, które zwalniają bank z konieczności tworzenia rezerwy celowej. Jednak w przypadku kredytu obrotowego udzielonego powyżej jednego roku, klasyfikacja rezerw będzie obowiązkowa. Kredyty obrotowe udzielane powyżej jednego roku są rzadkością w SP ZOZ, choć mają miejsce. Udzielane są przez te same banki, które udzielają kredytów obrotowych rocznych, czyli przez te banki, które prowadzą depozyty SP ZOZ. Kwoty są wyższe aniżeli 50 proc. obrotu miesięcznego. Najczęściej kształtowane są na poziomie ok. 10 proc. obrotu rocznego.

 

Oprócz cesji kontraktów przyjętych na zabezpieczenie tego typu kredytów, dodatkowym elementem są tu zabezpieczenia na ruchomościach, a czasem również na nieruchomościach. Z punktu widzenia skuteczności windykacji, bank opiera możliwości skutecznego regresu przede wszystkim na regresie do kwot przepływających przez jego rachunki. Ale z punktu widzenia, konieczności uniknięcia rezerwy celowej, bank przyjmuje najczęściej dwu lub trzykrotność zabezpieczeń majątkowych, szczególnie na majątku rzeczowym. Jeżeli zatem roczny obrót szpitala to kwota 24 mln zł., to kredyt obrotowy z okresem zwrotu powyżej jednego roku zabezpieczony jest dwu lub trzykrotnością majątku rzeczowego. Oznacza to, że jeżeli 10 proc. z obrotu rocznego to kwota 2 400 000 zł., to zabezpieczeń na kwotę kredytu i kwotę odsetek, bank przyjąłby w wartościach ok. 10 – 12 mln zł. Kredyty te udzielane są na okres do 5 lat. Rzadko spotyka się również przy tego typu kredytach karencję. Szpital po otrzymaniu tego kredytu obsługuje zarówno spłatę kwoty głównej jak i odsetek w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Również stopy procentowe w tym finansowaniu obrotu są inne aniżeli w przypadku finansowania obrotu z okresem spłaty do jednego roku. W tym przypadku najczęściej mamy do czynienia ze stopą procentową na poziomie WIBOR+ 1 do 2 proc. marży i jedno lub dwuprocentową prowizję od uruchomienia.

Kredyty kasowe

O ile kredyty z okresem spłaty rocznym są bardzo często występującym elementem finansowania obrotu SP ZOZ, o tyle kredyty obrotowe powyżej jednego roku zdarzają się sporadycznie. Uzupełnieniem tych form finansowania z banków komercyjnych czy korporacyjnych są tzw. kredyty kasowe. Udzielane do trzech miesięcy i wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. Innymi słowy, jeżeli następuje opóźnienie płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia, a szpital musi ponieść wydatki, które są konieczne dla jego funkcjonowania np. zakup leków czy zakup żywności. Wtedy występuje do banku, który prowadzi jego depozyty o finansowanie z bardzo szybkim okresem zwrotu. Założeniem tego typu kredytów obrotowych jest, że bank udziela kredytu pod cesję 100 proc. wartości należności, która ma spłynąć z Narodowego Funduszu Zdrowia, a która jest opóźniona. Podstawą udzielenia kredytu jest sprawdzenie wymagalności kwoty należnej SP ZOZ. Jeśli wymagalność ta jest bezsprzeczna, bank udziela takiego finansowania, po czym w całości przejmuje kwotę, która spłynęła z NFZ. W związku z ograniczeniami przy windykacji komorniczej z obrotu SP ZOZ ograniczenie to dotyczy możliwości egzekwowania tylko do poziomu 25 proc. wartości kontraktu. Banki również w tym przypadku, czyli kredytów kasowych, najczęściej tworzą dodatkowe zabezpieczenie. Stopy procentowe tego typu kredytów, są z reguły wysokie i przekraczają poziom WIBOR+ 2 proc. marży. Nie są to jednocześnie kwoty zbyt duże, ponieważ ograniczeniem w tego typu finansowaniu jest ustawa o zamówieniach publicznych. Łączny koszt odsetek od tego typu finansowania, udzielonego bardzo szybko, nie może przekroczyć poziomu zamówienia z wolnej ręki. Zatem kwota takiego kredytu również nie może być tak duża, aby naliczone w okresie miesięcznym odsetki, mogły zmieścić się w tejże wartości zamówienia z wolnej ręki. Kredyty kasowe nie są sporadyczną formą finansowania obrotu przez banki korporacyjne. Ale nie są też standardowym produktem. Dużo częściej spotyka się finansowanie o charakterze factoringowym i jednocześnie spekulacyjnym.

Factoring i spekulacja

Ma ono charakter połączonej formuły finansowania konwersji zadłużenia z kredytem obrotowym wieloletnim. Jeżeli szpital SP ZOZ nie może otrzymać długoterminowego kredytu na skonwertowanie zobowiązań, bardzo często korzysta z oferty firm factoringowych lub sekurytyzacyjnych firm, które skupując wierzytelności SP ZOZ lub przystępując do jego długu finansują bieżący obrót udzielając finansowania z okresem zwrotu przeciętnie nie dłużej niż 5–8 lat, zabezpieczając się przede wszystkim na sprzęcie wysokiej jakości i na cesji kontraktu i narzucając bardzo wysoki poziom odsetek. Finansowanie o tym charakterze wiąże się ze stopą procentową na poziomie nawet  WIBOR+ 10 proc. marży. W branży medycznej nie jest zaskoczeniem finansowanie factoringowe o stopie zwrotu 18 – 19 proc. w skali roku. Tego typu finansowanie obrotu SP ZOZ traktują jako absolutną ostateczność. Ale jest to finansowanie, które przy tego typu ograniczeniach dotyczących możliwości kredytowania SP ZOZ bardzo często występuje. Podmiotami dominującymi na rynku tego typu finansowania factoringowego są dwie firmy. Firma Magellan i firma Electus. Ich oferty znacznie się różnią. Firma Magellan proponuje finansowania długoterminowe o charakterze restrukturyzacyjnym, gdzie bazowa stopa procentowa jest na średnim poziomi tj. ok. WIBOR + 4 – 5 proc., natomiast stopa egzekucyjna bardzo poważnie wzrasta, nawet do poziomu 25 proc. Firma Electus zaś finansuje obrót w formie factoringowej z okresem zwrotu krótszym, rok do pięciu lat. W chwili obecnej są to podmioty, które zdominowały rynek finansowania podmiotów medycznych w formie factoringowej, głównie zabezpieczając się na cesjach obrotu, ponieważ w początku swej działalności obie te firmy zajmowały się windykacją należności kontrahentów SP ZOZ, są to zatem firmy wyspecjalizowane w egzekucjach komorniczych i na tego typu formach zabezpieczenia bazują. Ten rodzaj factoringu w rzeczywistości funkcjonuje na zasadach sekurytyzacji.
 

Brak tagów