Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wykonywanie zawodu lekarza w formie praktyki lekarskiej

Zbigniew Cybulski/PM | 2008-11-20
Wykonywanie zawodu lekarza w formie praktyki lekarskiej

<p>Lekarz w trakcie praktyki</p>

Prowadzenie przez lekarzy działalności w formie indywidualnej bądź grupowej praktyki lekarskiej jest działalnością gospodarczą regulowaną. Oznacza to, iż do rozpoczęcia działalności konieczne jest uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego (praktyka grupowa prowadzona w formie spółki partnerskiej, oraz wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przepisy przewidują, iż lekarz może wykonywać:
- indywidualną praktykę lekarską,
- indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
- indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub
- indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania.

Lekarze w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić grupową praktykę lekarską w formie spółki cywilnej lub spółki partnerskiej. Grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1,  posiadać prawo wykonywania zawodu;
2,  nie może być:
a,  zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych,
b,  ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c,  pozbawiony uprawnienia do wykonywania zawodu orzeczeniem przez sąd środka karnego albo przez sąd lub prokuratora środka zapobiegawczego zakazu wykonywania zawodu;
3,  dysponować pomieszczeniem, w którym będzie wykonywana praktyka, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych,

Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską niezależnie od warunków określonych powyżej obowiązany jest posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

Zarówno indywidualna jak specjalistyczna praktyka lekarska mogą być wykonywane wyłącznie w miejscu wezwania, w takiej sytuacji zamiast pomieszczeń, w których będą wykonywane świadczenia medyczne lekarz wskazuje jedynie adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego.

Organ prowadzący rejestr praktyk lekarskich, właściwa terytorialnie okręgowa rada lekarska, w terminie 50 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dokonuje wpisu praktyki do właściwego rejestru. Jeżeli organ nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu tego wniosku do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. Wpisy dokonywane są bezterminowo lub na czas ograniczony terminem ważności prawa wykonywania zawodu.

Z tytułu dokonania wpisu pobierana jest opłata w następujących wysokościach:
- 350 zł., za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, w tym wykonywanych w miejscu wezwania,
- 450 zł., za wpis do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, w tym wykonywanych w miejscu wezwania,
- za wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich w wysokości będącej iloczynem 200 zł i liczby lekarzy - wspólników spółki.
- za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich obejmuje więcej niż jedno miejsce wykonywania praktyki, pobiera się ponadto opłatę w wysokości 200 zł za każde następne miejsce wykonywania tej praktyki.
- 200 zł., za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub rejestru grupowych praktyk lekarskich, wydane w związku ze zmianą miejsca wykonywania praktyki.

Wykonywanie zawodu w formie indywidualnej bądź grupowej praktyki ma charakter osobisty stąd przepisy ustawy wprowadzają daleko idące ograniczenia odnośnie możliwości zatrudniania w nich innych osób. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, za wyjątkiem praktyk prowadzonych wyłącznie w miejscu wezwania, może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy, natomiast lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską może zatrudniać lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego.

Ostatnimi czasy coraz bardzie popularne stało się wykonywanie indywidualnych praktyk jako „samozatrudnienia” lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej. Taka forma działalności pozwala na opodatkowanie dochodów lekarza „podatkiem liniowym” z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż osoba „samozatrudniona” w pewnych sytuacjach nie może rozliczać się w oparciu o „podatek liniowy”. Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lekarz, który uzyska z działalności gospodarczej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które


1,  wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
2,  wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
- w ramach stosunku pracy traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania podatkiem liniowym i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Lekarze zamierzający wykonywać indywidualną praktykę w oparciu o umowę z dotychczasowym pracodawcą muszą, więc pamiętać, iż nie będą mogli od razu wybrać opodatkowania „podatkiem liniowym”.

Dwa lata temu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został dodany art. 5b, zgodnie, z którym za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1,  odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
2,  są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
3,  wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z brzmienia powyższego przepisu wynika, iż w sytuacjach, w których jednocześnie dojdzie do spełnienia powyższych przesłanek lekarz nie będzie się mógł rozliczać jak przedsiębiorca. W takiej sytuacji zachodzi obawa uznania przez podmiot kontrolujący, iż „samozatrudniony” w istocie nie prowadzi działalności gospodarczej, co będzie m. in. skutkowało utratą prawa do rozliczenia się w oparciu o „podatek liniowy”.

Brak tagów