Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Samorząd może płacić za programy zdrowotne

Tomasz Rek/Gazeta Prawna | 2009-05-27

Kierownicy publicznych szpitali poszukują dodatkowych źródeł dochodów, w tym także z budżetów podmiotów tworzących placówkę. Stąd też pomysły, żeby lokalne samorządy finansowały pewne świadczenia zdrowotne - informuje GP.
 

Konstytucja stanowi, że obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – art. 68 ust. 2. Jednocześnie wskazuje, iż warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Obecnie jest to ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Ustawa zdrowotna dość precyzyjnie dzieli zadania między poszczególne organy władz publicznych, czyli ministrów, wojewodów, gminy, powiaty, województwa, jak też NFZ. Co najistotniejsze, w kwestii finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych ustawa wskazuje jednoznacznie, iż podmiotami zobowiązanymi do tego są właściwi ministrowie lub NFZ (art. 14). Zatem nie nakazuje finansowania takich świadczeń gminom, powiatom czy województwom. Nie przyznaje im także fakultatywnego uprawnienia do ponoszenia tego typu wydatków.

Należy jednak zauważyć, iż ustawa zdrowotna przyznaje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość opracowywania, wdrażania, realizowania i finansowania programów zdrowotnych (art. 48). Element programu zdrowotnego mogą stanowić świadczenia zdrowotne (np. określone badania lekarskie, porady itp.). Toteż gmina albo powiat, finansując realizację określonego programu, pośrednio finansowałaby świadczenia zdrowotne.

więcej...
Gazeta Prawna 27.05.09

Brak tagów